Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB717 Mütevatir Kıraatların Tefsir İlmindeki Yeri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Mütevatir Kıraatlerin ahkâma etkisini kavrar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yaşar KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbnü’l-Cezeri, en-Neşr fi’l Kıraatil Aşr, tah. Ali Muhammed Debbağ, Beyrut ts.; İbnü’l-Cezeri, Gayetü’n Nihaye fi Tabakati’l-Kurra, nşr. G. Bergstraesser, Mısır 1932; ed-Dani, el-Mukni’ fi Resmi’l Mesahifi’l-Emsar, tah. Muhammed Sadık Kamhavi, Kahire 1978; ed-Dani, el-Ahrufu’s-Seb’a li’l Kur’an, tah. Abdülmüheymin Tahhan, Mekke 1408; ez-Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1972; Subh-i Salih, Mebahis fi Ulumi’l Kur’an, İstanbul ts.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıraatlerin hüküm vermedeki değişikliklere yönelik uygulamalar.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farklı kıraatlerin hikmetleri.
2 Kıraat ihtilaflarının faydaları.
3 İki ayrı hükmün bir araya getirilmesi.
4 Bir hükmün açıklanması.
5 İki ayrı durumda iki ayrı hüküm getirilmesi.
6 Murad edilmeyen şüpheyi kaldırması.
7 Kapalı bir sözü açıklanması.
8 İtikat ile ilgili konunun açığa kavuşması.
9 Kıraat ihtilaflarında yapılan itirazlar.
10 Farklı kıraatlerin farklı manaya gelmesi.
11 Kıraat ihtilaflarına yer veren bazı tefsirler.
12 Kıraat farkından doğan yorumlar.
13 Fatiha Suresi.
14 Bakara Suresi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57099 1152152 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
57100 1152296 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
57101 1178213 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
57102 1152031 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
57103 1171658 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
57104 1135892 Alana ait sorunları tespit edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,