Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB718 Kıraatların Ahkama Etkisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Farklı kıraatlerin İslam Hukuku ve İslam Hukuk Metodolojisine etkilerini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yaşar KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbnü’l-Cezeri, en-Neşr fi’l Kıraatil Aşr, tah. Ali Muhammed Debbağ, Beyrut ts.; İbnü’l-Cezeri, Gayetü’n Nihaye fi Tabakati’l-Kurra, nşr. G. Bergstraesser, Mısır 1932; ed-Dani, el-Mukni’ fi Resmi’l Mesahifi’l-Emsar, tah. Muhammed Sadık Kamhavi, Kahire 1978; ed-Dani, el-Ahrufu’s-Seb’a li’l Kur’an, tah. Abdülmüheymin Tahhan, Mekke 1408; ez-Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1972; Subh-i Salih, Mebahis fi Ulumi’l Kur’an, İstanbul ts.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıraatlerin ahkama etkilerine yönelik uygulamalar.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Âmm lafızlar ve kıraat
2 Mutlak-mukayyed konusundaki etkisi.
3 Müşterek lafızlar konusundaki etkisii
4 Mücmel lafızlar konusundaki etkisi
5 Taaruzu’l-Edille konusundaki etkisi.
6 Nesh.
7 Cem ve Tevfiz.
8 Sahih kıraatlerin hukuki sonuçlara etkisi.
9 Şahitlerin korunması ve şehadetin önemi.
10 Zina eden cariyenin cezası.
11 Abdestli iken kadına dokunmak.
12 Abdestte ayakların meshi.
13 Ahad kıraatlerin etkisi.
14 Müdrec kıraatlerin etkisi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57048 1383643 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
57049 1397924 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
57050 1398390 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
57051 1400694 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
57052 1402656 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
57063 1364335 Alana ait sorunları tespit edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,