Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB720 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste İlahiyat doktora öğrencilerine hadis ilminin diğer islami ilimlerle onlara kaynaklık etmesi açısından ilişkisi üzerinde durulacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz Ünal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR Hadis ve Sünnetin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Mehmet Görmez, Ankara, 1997 M. Emin Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, Ank., 1998. Juynboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, Ank., 2002 Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdek,i Dayanakları, TDV, Ankara, 2000. Mustafa Sıbai, İslam Hukukunda Sünnet, Birim Yay., İstanbul, 1996. MAKALELER Bayraktar, İbrahim , Hadis İlmi ve Kelam, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, sayı: 10, s. 232-250 Karadaş, Cağfer , Hadisçiler, Kelamcılar ve Sufilerin Hadis Anlayışlarına İki Örnek, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, cilt: VI, sayı: 6, s. 261-266 Yıldırım, Ahmet, Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usulleri Açısından Tasavvuf Hadis Münasebeti, İslâmî Araştırmalar, 1997, cilt: X, sayı: 1-2-3, s. 110-123 Saraçoğlu, Tuba Nur , “Hadis ve Tarih: Metodolojik Bir Karşılaştırma” Adlı Makale Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 1, s. 157-161. Sezgin, M. Fuad, İslâm Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis’in Ehemmiyeti, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957, cilt: II, sayı: 1, s. 19-36 Tekineş, Ayhan , Hadis ve Tarih: Metodolojik bir Karşılaştırma, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 7-38. Sancaklı, Saffet, Sûrelerin Faziletiyle İlgili Bazı Tefsirlerde Yer Alan Apokrif Hadislerin Kritiği , İslâmî Araştırmalar, 2001, cilt: XIV, sayı: 1, s. 129-144 Kahraman, Hüseyin, Fıkhî Düşünce ve Mezhepleşme Sürecinin Hadis Metinlerine Etkisi, İslâmî Araştırmalar, 2006, cilt: XIX, sayı: 4, s. 583-598 Sıddîkî, M. Zübeyr, İslâm Hukûkunda Hadis’in Yeri, çeviren: M. Esad Kılıcer, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1964, cilt: XII, sayı: , s. 113-117

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaynak Olma Açısından Hadisin Değeri, İslami İlimlere kaynaklık etmesi açısından Hadis,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslami İlimler ve Hadis
2 Kaynak Olma Açısından Hadisin Değeri
3 Fıkha Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
4 Fıkha Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
5 Kelam İlmine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
6 Kelam İlmine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
7 Tefsir İlmine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
8 Tefsir İlmine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
9 İslam Tarihine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
10 ARA SINAV
11 İslam Tarihine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
12 Tasavvuf İlmine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
13 Tasavvuf İlmine Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
14 Diğer İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398692 Hadis ve diğer islami disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrar.
2 1407009 Disiplinlerarası çalışma becerisi kazanır.
3 1396617 Hadis ilminin diğer islami ilimler arasındaki yerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek