Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB722 Hadisleri Anlamada Farklı Yaklaşımlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hadisleri anlamada farklı yaklaşımlar hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Prof. Dr. Osman GÜNER, Yrd. Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ, Yrd. Doç. Dr. Salih KESGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlama ve İlgili Kavramlar ve hadislere yönelik farklı yaklaşımların tahlil ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlama ve İlgili Kavramlar • Mehmet Görmez, Metodoloji Sorunu, ss. 37-66 • Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, ss. 14-78.
• Yusuf Karadavi, Sünneti Anlamda Yöntem, İstanbul: Nida Yayıncılık, 2011, ss:19-88 Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu, ss. 27-51
2 Lugavi Yaklaşımlar • Erul, Bünyamin, “Hadis Çalışmalarını Anlamada Öznellik Sorunu” Gelenekteki “Tevil”i Nesnel, Günümüzdeki “Yorum”u Öznel Gören Bir Eleştiriye Cevap, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 231-246
• Uyar, Ahmet, Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y Ekolleri), Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/2, cilt: II, sayı: 5, s. 29-44
• Mesudi, Abdulhadi, Hadisi Anlamanın Engelleri, Misbah: İslamî Düşünce ve Araştırma Dergisi, 2014, cilt: III, sayı: 9, s. 97-118
3 Zahiri Yaklaşımlar • Mehmet Görmez, Metodoloji Sorunu, 161-175 • Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu, ss.57-175.
• Uyar, Ahmet, Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y Ekolleri), Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/2, cilt: II, sayı: 5, s. 29-44
• Yıldırım, Ahmet, Hadisleri Anlamada İşârî Yorum, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, sayı: 13, s. 13-36
4 Zahiri Yaklaşımlar • Arpa, Abdulmuttalip, Zahirilik ve Mecaz -İbn Hazm Örneği-, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1, cilt: XIV, sayı: 25, s. 43-67
• Zekeriya Güler, Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve ihtilâf Sebepleri, Ankara : TDV. 1997, ss.59-133
• Saruhan, Müfit Selim, Zahiriliğin Öncüsü İbn Hazm’da Felsefî Meseleler, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: IX, sayı: 25, s. 159-180
5 Batıni Yaklaşımlar • Mehmet Görmez, Metodoloji Sorunu, 176-243 • Schacht, Joseph, Klasik İslam Hukuk Teorisi Ve Hadislerin Rolü, çeviren Yüksel Macit, Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 345-354.
Bayraktutar, Muammer, İmam Şâfiî’nin Hadîsleri Anlama ve Yorumlama Yöntemi, Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014, s. 109-138
6 Fıkhi Yaklaşımlar • Avni İlhan, “Batıniyye”, DİA, V, 190. • Agah Çubukçu, Gazzali ve Batınilik, [y.y. : y.y.], 1964. (Ankara : Resimli Posta Matbaası)
Kızıler, Hamdi, Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2006, cilt: VII, sayı: 17, s. 151-159
7 Tasavvufi Yaklaşımlar Vize Haftası
8 Tasavvufi Yaklaşımlar • Ahmet Yıldırım, Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usulleri Açısından Tasavvuf Hadis Münasebeti, İslami Araştırmalar Dergisi, 1997, c.10, s.110.
• Yıldırım, Ahmet, Tasavvufa Kaynaklık Etmesi Bakımından Bazı Kudsi Hadisler ve Değeri, Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları = Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, 2009, cilt: II, sayı: 3, s. 90-101
• Necmettin Bardakçı, Mehmet, Tasavvufi Düşünceye Kaynak Olması Açısından Bazı Hadisler Üzerine Bir İnceleme, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 1999/1, cilt: I, sayı: 1, s. 47-74
• Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, İstanbul: Yediveren Kitap, 2001.
9 Yorum Eksenli Yaklaşımlar • Brown, Jonathan, Şia’da Hadis , çeviren İbrahim Kutluay, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/2, cilt: III, sayı: 6, s. 134-154
• Bekir Kuzudişli, Şia’da hadis rivayeti ve isnad. İstanbul : BSR Yayın Grubu, 2011. Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu ss. 167-171
10 ARA SINAV • Kudat, Emin, Rivayetin Senedi ve Aklın Yargısı Bağlamında Hadis Tenkîdi, çeviren Yavuz Ünal, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2001, cilt: I, sayı: 2,
• Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, Ankara: Otto Yayınları
• Koçyiğit, Talât, Cehmiyye (Mutezile) de Akılcılık, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1968, cilt: XVI, s. 103-122
Ünal Yavuz, Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu, Etüt Yayınları, s. 135-177.
11 Akıl Eksenli Okumalar • Ünal, Yavuz, Modernist Müslümanların Hadise Yaklaşımı: Aligarh Okulu, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2001, cilt: I, sayı: 1, s.
• Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu ss. 154-163.
Uyar, Ahmet, Sünnetin Tarihi Süreci Hakkında Fazlurrahman’ın Görüşleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 12, s. 237-249
• İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, s.78-…
12 Akıl Eksenli Okumalar • Kuzudişli, Bekir , Oryantalizm ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 7, s. 141-172
• Koçyiğit, Talat, I. Goldziher’in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1967, cilt: XV, s. 43-55
• Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, 187-214 İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, s.
13 İdeolojik Yaklaşımlar • Mehmet Emin Özafşar, İdeolojik hadisçiliğin tarihi arka planı : mihne olayı ve haşeviye olgusu, Ankara : Ankara Okulu, 1999. 175 • Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu ss.221-253.
14 Genel değerlendirme Yusuf el-Karadavi Sünneti Anlamada Yöntem,
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113424 1414680 Hadisleri anlama ve değerlendirmede farklı yaklaşımların atkisini kavrar.
113425 1425792 Rivayetlerin değerlendirilmesine yönelik genel bir biirkim elde eder.
113426 1446100 Hadis rivayetlerini analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,