Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB729 Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, tasavvufun tefsir, hadis, kelâm ve diğer insânî bilimlerle olan münasebeti hakkında bilgi vermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İst. 1994. Ebü’l-Alâ Afîfî, Tasavvuf, İst. 1996. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Ank. 2001. Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf. A.J. Arberry, Tasavvuf Müslüman Mistiklere Toplu Bakış, İst. 2004. Ali Akpınar, İşârî Tefsir ve Kuşeyrî (ö. 465/1072)’nin Besmele Tefsiri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, cilt: III, sayı: 9, s. 53-92 Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, İst. 2000. Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Yediveren, Konya, 2001. Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvufi Hadis Şerhleri ve Konevi’nin Kırk Hadis Şerhi. Mustafa Öztürk, Sehl et-Tüsterî (ö.283/896) ve Tasavvufî Tefsiri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, cilt: III, sayı: 9, s. 239-265. Süleyman Ateş, İşari Tefsir Okulu, Ank. 1974. Cemil Çiftçi, Tasavvuf Kitabı. Nusrettin Yılmaz, Kelabazi'nin tasavvuf ve akaid alanındaki görüşleriyle Maturidi'nin mukayesesi İbnü’l-Cevzi, Telbisü İblis. Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İst. 1990. Gribetz, Arthur, Semâ’ Tartışması (Sûfiler Fıkıhçılara Karşı), çeviren: Hüseyin Akpınar, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IV, sayı: 10, s. 399-416 Ahmet Ögke, Bir Fakih Olarak İzz b. Abdisselâm (660/1262)’in Tasavvuf Yaklaşımı, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 17, s. 133-150 Ferhat Koca, Osmanlılar Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi: Fakılar ile Sofular Mücadelesinin Tarihi Serüveni, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 73-131 Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, haz. A. Y. Ocak, TTK yay., Ank. 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvuf ve tarihinin önemi; Tasavvufun İslam Düşüncesi içindeki yeri ve diğer İslam Bilimleri ile olan münasebeti; Tasavvuf ve tarikatların ortaya çıkışını etkileyen sebepler; Önemli tasavvufî şahsiyetler üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
34 Okuma 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslamî ilimlerin tedvin süreci ve tasavvufî düşüncenin oluşumu
2 Tasavvuf düşüncesinin temel kaynakları ve özellikleri
3 Tasavvuf-Tefsir Münasebeti
4 Örnek Metin Okumaları
5 Tasavvuf-Hadis Münasebeti
6 Örnek Metin Okumaları
7 Tasavvuf-Kelam Münasebeti
8 Örnek Metin Okumaları
9 Tasavvuf-Fıkıh Münasebeti
10 Örnek Metin Okumaları
11 Tasavvuf- Felsefe Münasebeti
12 Örnek Metin Okumaları
13 Tasavvufun diğer sosyal bilimlerle münasebeti I
14 Tasavvufun diğer sosyal bilimlerle münasebeti II
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512777 Multi disipliner anlayışı gelişmeli ve akademik çalışmalarda etkin bir şekilde kullanabilmek.
2 1512778 Alanın konu, kavram ve literatürünü etkin ve donanımlı bir şekilde kullanabilmek.
3 1512779 Tasavvuf düşüncesinin oluşumundan itibaren diğer bilimlerle olan münasebeti ve oluşan müşterek literatür hakkında bilgi sahibi olacaklar ve ilgili literatürden örnek metinler okuyabileceklerdir.
4 1512780 Alana ilişkin klasik metinleri yorumlayabilme yeteneğini elde edebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 3 3 3 4 4 5 5
2 3 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5
3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 5
4 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek