Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB738 İslam Şirketler Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukukunda şirketlerin meşruiyeti, çeşitleri, işleyişi ve modern şirketlerin İslam hukukuna göre geçerliliğini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Çeker, Fıkıh Dersleri Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye ve istılahatı fıkhiyye kamusu Vehbe Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami ve edilletuh İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akitler Ali haydar Dürerul-Hukkam (Mecelle Şerhi) Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukukunda şirktelerin mahiyeti, çeşitleri, işleyişi, modern şirket çeşitlerinin İslam hukukundaki yeri ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
17 Alan Çalışması 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 10 20
27 Makale Yazma 1 10 10
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borçlar hukukuna genel giriş
2 Akit kuramı genel değerlendirme
3 Şirketlerin tanımı, meşruiyeti ve çeşitleri
4 Şirket akitlerinde temel esaslar
5 İbaha ve mülk şirketleri
6 Sermaye şirketleri
7 Ortakların hak ve sorumlulukları (vekalet –kefalet)
8 Ara sınav (Ödev değerlendirme)
9 Emek ve itibar şirketleri
10 Emek-sermaye şirketleri (mudarabe) ve katılım bankaları
11 İnan ve müfavada şirketleri
12 Muzaraa, musakat ve mugarase hükümleri
13 Modern hukukta şirket çeşitleri ve İslam hukukundaki yeri
14 Borsa ve şirketlerin faaliyet alanı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57291 1396168 Şirketler hukukunun temel ilkelerini kavrayabilme
57292 1396686 İktisadi hayatın sosyal ve hukuki yansımaları hakkında tespitler yapabilme ve çözüm üretebilme
57293 1404461 İslam hukuku ile modern hukuk arasında disiplinler arası karşılaştırmalar yapabilme
57294 1406638 İslam hukukuna ait konuları küresel ölçekte sebep-sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme
57295 1377004 İslam hukukuna ait konuları bilimsel yolla yazabilme
57296 1379249 Güncel sorunları klasik bilgilerle çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,