Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere İslam düşüncesinde ortaya çıkan bâtınî eğilimlerin doğuşunu hazırlayan koşulları, İslam dünyasında bâtınîliğin ilk öncüleri olan İsmailîleri ve Dürzîlik, Karmatîlik ve Nusayrîlik gibi diğer bâtınî düşünceleri, ayrıca Bâbîlik-Bahâîlik ve Yezîdîlik gibi günümüzdeki bâtınî düşünceleri anlama becerisini kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi, (Çev. Hüseyin Hatemi), İst., 1994. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesini Teşekkül Devri, (Çev. Ethem Ruhi Fığlalı), İstanbul 2001. Muhammed Abid Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, (Çev. Burhan Köroğlu vd.), İstanbul 1999. Henry Laoust, İslâm’da Ayrılıkçı Görüşler, (Çev. E. Ruhi Fığlalı, Sabri Hizmetli), İst., 1999. Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, (Çev. Osman Tunç), İst., 1999. Ebû Hâtim er-Râzî, A’lâmu’n-Nübüvve, Beyrut, 2003. Hammâdî, Keşfu Esrârı’l-Bâtıniyye ve Ahbâru’l-Karâmıta, (Thk., Muhammed el-Hıvâlî), Sanâ, 1994. Ebu’l-Hasen el-Eşari, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn Ve İhtilâfu’l-Musallîn, (Muhammed M. Abdulhamîd), Beyrut, 1995. Muhammed Abdulkerim eş-Şehristani, el-Milel ve’n-Nihal, (Thk., Muhammed A. El-Fâdılî), Beyrut, 2010. Abdulkâhir el-Bağdadi, el-Fark beyne’l-fırak, (Thk. İbrâhîm Ramadân), Beyrut, 1997. İslâm Düşüncesi Tarihi, ((Ed. M. Muhammed Şerif), İst., 1990. Mustafa Gâlib, el-Harekâtu’l-Bâtıniyyye fî’l-İslâm, Beyrut, Trz. Curcus Dâvud, ez-Zendeka ve’z-Zenâdıka, Beyrut, 2004. Melhem Chokr, İslâm’ın İkinci Hicri Asrında Zındıklık ve Zındıklar, (Çev. Ayşe Meral), İst., 2002. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, İstanbul, 1998. Metin Bobaroğlu, Bâtınî Gelenek, İst., 2006. Cihangir Gener, Ezoterik-Batınî Doktrinler Tarihi, Ank., 1999. Ferhad Deftery, İsmaililer Muhalif İslamın 1400 Yılı, (Çev. Ercüment Özkaya), Ank., 2001. Ahmet Bağlıoğlu, İnanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ank., 2004. Şevki Rabbanî, Bahaullah’ın Sesi, (Çev. Mecdi İnan), İst., 1987. Ethem Ruhi Fığlalı, Bâbîlik ve Bahâîlik, Ank., 1994. Moojan Momen, Baha’i Faith A Beginner’s Guide, Oxford, 2008. A. Bülent Ünal, Bâbilik-Bahâilik Üzerine Makaleler, İzmir, 2000. Ahmet Turan, Yezidiler, Samsun, 1994. Roger Lescot, Yezidiler, (Çev. Ayşe Meral), İst., 2001. Ahmet Taşğın, Yezidiler, Ank., 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam düşüncesinde bâtınî eğilimlerin doğuşunu hazırlayan koşullar / İslam dünyasında Bâtınîliğin öncüleri: İsmailîler / İsmailîliğin Farklılaşması: Nizârî İsmailîliği ve Musta’lî İsmailîliği / Diğer bâtınî düşünceler: Dürzîlik, Karmatîlik ve Nusayrîlik / Günümüzdeki bâtınî düşünceler: Bâbîlik-Bahâîlik ve Yezîdîlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
27 Makale Yazma 3 15 45
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam düşüncesinde ortaya çıkan bâtınî eğilimlerin doğuşunu hazırlayan koşullar Hafta 1.docx
2 İslam dünyasında Bâtınîliğin öncüleri: İsmailîler Hafta 2.docx
3 İsmaililiğin ortaya çıktığı sosyo-kültürel ortam Hafta 3.docx
4 İsmailîliğin Farklılaşması: Nizârî İsmailîliği ve Musta’lî İsmailîliği Hafta 4.docx
5 Diğer bâtınî akımlar: Dürzîlik Hafta 5.docx
6 Dürzîler’in temel görüşleri Hafta 6.docx
7 Karmatîlik Hafta 7.docx
8 Ara Sınav
9 Karmatîler’in temel görüşleri Hafta 9.docx
10 Günümüzdeki yaşayan bâtınî düşünceler: Nusayrîlik Hafta 10.docx
11 Nusayrîler’in temel görüşleri Hafta 11.docx
12 Anadolu Alevîliği Hafta 12.docx
13 Bâbîlik-Bahâîlik Hafta 13.docx
14 Yezîdîlik Hafta 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123678 1446129 Dersi alan öğrenciler, İslam düşüncesinde ortaya çıkan bâtınî eğilimlerin doğuşunu ve bunları hazırlayan koşulları kavrar.
123679 1446583 Dersi alan öğrenciler, İslam dünyasında bâtınîliğin ilk öncüleri olan İsmailîleri ve tarihsel gelişim ve din anlayışlarını doğru bir şekilde analiz eder.
123680 1418560 Dersi alan öğrenciler, Dürzilik, Karmatilik ve Nusayrilik gibi İslam dünyasında ortaya çıkan diğer bâtınî akımları da sağlıklı bir şekilde analiz eder.
123681 1420754 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görürler.
123682 1425931 Dersi alan öğrenciler, dini farklılaşmalara yönelik mezhepler üstü bir bakış açısıyla yaklaşarak meseleleri daha geniş ve kuşatıcı bir perspektiften ele alma becerisi kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,