Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB756 İslam Kelamında Atomculuk 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, doktora düzeyindeki öğrencilere, İslâm kelâmcılarının âlemin yapısı ve işleyişini anlamaya yönelik cevher-araz metafiziğine dayalı öğretileri hakkında geniş bir ufuk kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fakhry, Majid, Islamic Occasionalism and Its Critique by Averroes and Aquinas, London: George Allen and Unwin Ltd., London 1958. Frank, Richard Macdonuough, The Metaphysics of Created being according to Abû l-Hudhayl al-‘Allâf: A Philosophical Study of The Earliest Kalâm, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instıtuut in het Nabje Oosten, Leiden 1966. Kazanç, Fethi Kerim, Kelam Yazıları, Etüt Yayınları, Samsun 2008. Pines, Shlomo, Mezhebü’z-Zerre ‘ınde’l-Müslimîn ve Alâkatühû bi Mezâhibi’l-Yûnân ve’l-Hünûd, Almanca’dan çev. M.A. Ebû Rîde, Kahire: Mektebetü’n-Nahdati’l-Mısriyye, Kahire 1365 / 1946. Wolfson, H. Austryn, Kelâm Felsefeleri Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelamı, çev. Kasım Turhan, Kitabevi, İstanbul 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, İslâm kelâmında ortaya atılan atomculuk anlayışının kökenleri, temel özellikleri ve sonuçlarını irdelemeyi konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Yunan Atomculuğu
2 Hinduizm'de Atomculuk Kuramı
3 Atomculuğun Dinî Temelleri
4 Atomculuk Bağlamında Tanrı-Âlem İlişkisi
5 Sürekli Yaratma Öğretisi
6 Atomculuk-Nedensellik İlişkisi
7 Cisimlerin, Cevherlerin ve Arazların Nitelikleri
8 Atomculuğun Kabulü
9 Atomculuğun Reddi
10 Kümûn ve Zuhûr Nazariyesi
11 Ara Sınav
12 Tafra Nazariyesi
13 Cevher-Araz Metafiziğinin İslâm Dünyasındaki Bilimsel ve Fikrî Sonuçları
14 Cevher-Araz Metafiziğinin İslâm Dünyasındaki Toplumsal ve Kültürel Sonuçları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128920 1435084 Sürekli yaratma doktrini-atomculuk anlayışı arasında tutarlı bir ilişki kurma melekesi geliştirmek.
128921 1420423 Âlemin yapı taşlarını oluşturan cisim, cevher ve arazlar hakkında konuşma becerisi kazandırmak.
128922 1423570 Evrenin yapısını ve işleyişini atomcu açıklama ve anlama modellerini tartışma, analiz etme ve eleştirme becerisi kazandırmak.
128923 1425668 Kelâmî düşünce geleneğinde ortaya atılan cevher-araz metafiziğine dayalı düşünce üretme etkinliği ve sonuçları konusunda edinilen bilgi ve becerilerden hareketle özgün araştırmalar yapma kapasitesi kazandırmak.
128924 1437785 Atomun yapısı ve özelllikleri sahasında yaşan boyu öğrenme ve bilgilenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,