Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB759 Dini Düşüncede Allah Kavramı ve İşlevi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, Doktora düzeyindeki öğrencilere dinî düşünce geleneğinde Allah'ın mahiyeti, varlığı, yaratıcılığı ve işlevselliğine dair konuşma imkanı hakkında geniş bir ufuk kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Düzgün, Şaban Ali, Allah, Tabiat ve İnsan. Lotus Yayınevi, Ankara 2005. el-Eş‘arî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve’htilâfu’l-Musallîn, neşr. Hellmut Ritter, Franz Steiner Verlag Gmbh, Wiesbaden 1980. Kazanç, Fethi Kerim, “Eş‘arî Kelâm Sisteminde Allah Anlayışı ve Doğurduğu Sorunlar”, X.Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ile “Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Sakarya 2005, (ss. 107-142). Rahman, Fazlur, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Fecr Yayınları, Ankara 1987. Izutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1990. Swinburne, Richard, Allah Var mıdır? Çev. Muhsin Akbaş, Arasta Yayınları, Bursa 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dresin içeriği, dinî düşünce geleneğinde Tanrı tasavvurunu günümüzdeki düşünsel çabalar eşliğinde tanıtmayı ve incelemeyi konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kendinde Valık Olarak Allah
2 Allah'ı Bilmenin İmkanı
3 Allah Hakkında Konuşma: Allah'ın Mahiyeti, Aşkınlığı ve İçkinliği
4 Allah'ın Varlığının Delilleri: Kozmolojik Kanıt; Teleolojik Kanıt; Ontolojik Kanıt ve Dinî Tecrübe Kanıtı
5 Delillerin İmanın Seçiminde İşlevleri
6 Allah'ın Sıfatları ve Fiilleri
7 Allah ve Sürekli Yaratma
8 Allah, Vahiy ve Peygamberlik Anlayışı
9 Allah-Evren İlişkisi
10 Allah-İnsan İlişkisi
11 Ara Sınav
12 Allah ve Âhiret İnancı-Ahlâk Münasebeti
13 Anlamlı ve Dinamik Bir Varlık Olarak Allah
14 Pratik Anlam ve Yaşamda Allah'ın İşlevi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126324 1188104 Tanrı'nın varlığı ve birliği hakkında konuşma becerisi kazandırmak.
126325 1188859 Kanıtların İslâm düşüncesindeki işlevini ve güçlüklerini tartışma, analiz etme ve eleştirme melekesi geliştirmek.
126326 1189680 Dinî düşüncede geliştirilen Tanrı tasavvurları bağlamında edinilen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanma ve yorumlamalara girişme yetisi kazandırmak.
126327 1190792 Allah-evren münasebetini açıklama konusunda elde ettiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kapasitesi kazandırmak.
126328 1191229 Dinamik bir varlık olarak Allah'ın pratik dinî yaşamdaki anlamını kavratmak.
129657 1194631 Allah-evren münasebetini açıklama konusunda elde ettiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kapasitesi kazandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,