Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB760 Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, doktora düzeyindeki öğrencilere dinî düşünce geleneğinde nübüvvet öğretsisini gerekliliği, önemi, işlevi ve imkanı hakkında geniş bir ufuk kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akbulut, Ahmet, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Birleşik Dağıtım Kitabevi, İstanbul 1992. Bağçeci, Muhittin, Peygamberlik ve Peygamberler, İstanbul 1977. Bedevî, Abdurrahmân, min Tarihi’l-İlhâd fî’l-İslâm, el-Mü’esssesetü’l-Arabiye li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, Beyrut 1945. İslâm’da Peygamber İnancı Sempozyumu (15-17 Eylül 2006 Diyarbakır), ed. İbrahim Coşkun, Ensar Neşriyat, İstanbul 2009. Yavuz, Salih Sabri, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İnsan Yayınları, İstanbul (trz.).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, İslâm düşüncesinde risalet ve nübüvvet kavramları ile nübüvvet müessesesine farklı bakışları irdelemeyi konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risalet ve Nübüvvet Kavramları
2 İslam Öncesinde Nübüvvet: Eski Ahid ve Yeni Ahit
3 Kur’ân’da Nübüvvet
4 Nübüvvetin Gerekliliği Meselesi
5 Kelamcılara Göre Nübüvvet
6 Filozoflara Göre Nübüvvet
7 Sûfiyye’ye Göre Nübüvvet
8 Tarihte Nübüvvete Yapılan İtirazlar: Berâhime, İbnü’r-Râvendî ve Ebû Bekr er-Râzî
9 Nübüvvetin İspatı
10 Nübüvvet ve Mucize
11 Ara Sınav
12 Velayet ve Keramet
13 Dinî Yaşamda Nübüvvetin İşlevi: Şer‘î Teklîfler ve Peygamberlik
14 Modern Bilim ve Felsefe Karşısında Vahyin ve Peygamberlik Müessesesinin Konumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128951 1428426 İslam düşüncesinde nübüvvet müessesesinin yerini kavratmak.
128952 1430695 Nübüvvetin insanoğluna sunduğu öğretileri ve değerleri değerlendirme melekesi kazandırmak.
128953 1437381 İslam kelâmında nübüvvetin aklî ve naklî dayanaklarını kavrama melekesi geliştirmek.
128954 1437410 İslam kelâmında sahih bir peygamberlik algısı kazandırmak.
128955 1445349 Peygamberlerin insanoğlunun içinden seçilme hikmetlerini belletmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,