Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB761 Teolojik Hermenötik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, doktora düzeyindeki öğrencilere dinsel metinleri yeniden okuma, düşünme, anlama ve yorumlama süreçleri, teknikleri ve yöntemleri ile tevil üzerinden çözüm üretme mekanizmaları hakkında geniş bir ufuk kazandırmayaı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BİBLİYOGRAFYA Bilen, Osman, Çağdaş Yorumbilim Kuramları: Romantik, Felsefi, Eleştirel Hermeneutik, Kitâbiyât, Ankara 2002. Düzgün, Şaban Ali, Varlık ve Bilgi: Aydınlanmanın Keşif Araçları, Beyaz Kule, Ankara 2008. el-Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı: Arap-İslâm Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Analizi, çev. Burhan Köroğlu, Hasan Hacak ve Ekrem Demirli, Kitabevi, İstanbul 1999 Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman İle İslam’ı Yenmiden Düşünmek, Kitâbiyât, Ankara 2000. Ebû Zeyd, Nasr Hâmid, İlahi Hitabın Tabiatı: Metin Anlayışımız ve Kur’an İlimleri, çev. Mehmet Emin Maşalı, Kitâbiyât, Ankara 2001. Jeanrond G., Werner, Teolojik Hermenötik, çev. Emir Kuşçu, İz Yayıncılık, İstanbul 2007. Kılıç, Sadık, Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur’an’ı Anlama Sorunu, İhtar Yayıncılık, İstanbul 1999.. Kazanç, Fethi Kerim, Kelam Yazıları, Etüt Yayınları, Samsun 2008. Özcan, Zeki, Teolojik Hermenötik, Alfa Yayınları, Bursa 2000. Özlem, Doğan, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1986. Rothacker, Erich, Tarihselcilik Sorunu, çev. Doğan Özlem, Gündoğan Yayınları, Ankara 1995. Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Kavrayışa Doğru, Metis Yayınları, İstanbul 1997. Yılmaz, Sabri, Kelamda Tevil Sorunu, Araştırma Yayınları, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, çağdaş felsefî düşüncede ve İslâm kelâmında dinsel metinlerin doğasını irdelemeyi ve tevil ve yorumlama yöntemlerini tahlil etmeyi konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hermenötik ve Tevil Kavramlarının Anlamı
2 Batı Düşüncesinde Hermenötik Yaklaşımlar
3 Felsefî Hermenötik ve Teolojik Hermenmötik
4 İslâm Düşüncesinde Tevîl - Çağdaş Hermenötik İlişkisi
5 Lafız ve Mana; Muhkem ve Müteşâbih
6 Hakikat ve Mecaz; Zahir ve Batın
7 Hakikat ve Metot
8 Dinsel Metinleri Anlama ve Yorumlama Yöntemleri
9 Metin ve Yorum
10 Dinsel Metinlere Yönelen Bilinçli Özne
11 Ara Sınav
12 Dinsel Metinlerin Doğası ve Yapısı
13 Tarihsellik, Mitoloji ve Kıssalar
14 Yorumun Epistemik Değeri, Kesinlik ve Evrensellik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128946 1202143 Çağdaş yorumbilim kuramlarını analiz etme becerisi kazandırmak.
128947 1183039 İslâm'ı yeniden düşünme yöntemlerini tartışma becerisi kazandırmak.
128948 1187473 İlâhî hitabın tabiatını irdeleme melekesi geliştirmek.
128949 1193074 Kelâmda Kur'ân'ı anlama ve tevil yapma yetisi geliştirmek.
128950 1183893 Teolojik hermenötik sahasında edinilen bilgileri, tecrübeleri ve birikimleri değerlendirme kapasitesi geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,