Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB771 Arapça'da Edebi Sanatlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere Arap dilinde edebi sanatlar hakkında bilgi verir ve uygulamalı olarak bunları tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Temel Düzeyde Arapça Sarf-Nahiv ve metin bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kazvînî, Kazvînî, El-Îzâh fî Ulûmi’l-Belâğa,, 1. Nusreddin Bolelli, Belâgat, Rağbet yay. İstanbul, 2000. 2. Sekkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, 3. Taftâzânî, Muhtasaru'l-Me‘ânî, 4. Curcânî, Esrâru'l-Belâga, 5. Hulusi Kılıç, "Belâgat Maddesi", DİA, V, 380-386, 6. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Bedî‘ Maddesi", DİA, V, 320-322, 7. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Beyân Maddesi", DİA, VI, 22-23., 8. İsmail Durmuş, "Meânî", DİA, XXVIII, 204-207. 9. Tahiru’l-Mevlevî, Edebiyat Lugatı , Enderûn Kit. İst. 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça’da Edebi sanatları ele alan fesahat, beyan, meânî ve bedî ilimleri ve bunların alt konuları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2 İlmu'l-Beyân:Teşbîhin Rükünleri
3 ‘İlmu'l-Beyân:Teşbîhin Kısımları
4 İlmu'l-Beyân:Teşbîhin Amaçları Ve Belâgati
5 İlmu'l-Beyân: Lugavî Mecâz
6 ‘İlmu'l-Beyân: Tasrîhî İsti‘Âre Ve Meknî İsti‘Âre
7 ‘İlmu'l-Beyân: Aslî İsti‘Âre Ve Tebe‘Î İsti‘Âre
8 ‘İlmu'l-Beyân: Muraşşaha, Mucerrede Ve Mutlaka İsti‘Âre
9 ‘İlmu'l-Beyân: Temsîlî İsti‘Âre
10 ‘İlmu'l-Beyân: İsti‘Ârenin Belâgati
11 ‘İlmu'l-Beyân: Mürsel Mecâz Ve Aklî Mecâz
12 ‘İlmu'l-Beyân: Kinâye Ve Kısımları; Kinâyenin Belâgati
13 ‘İlmu'l-Bedî‘: El-Muhassenâtu'l-Ma‘Neviyye; Tibâk, Mukâbele Ve Husn-İ Ta‘Lîl
14 ‘İlmu'l-Bedî‘: Te'kîdu'l-Medh Bimâ Yuşbihu'z-Zemm
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63449 1164296 Arap Dili grameri, belağati ve edebiyatının tarihsel gelişimini ve aşamalarını öğrenme
63450 1168074 Arap Dili Belağatinde kullanılan edebi sanatlar örnekleriyle örnekleriyle incelenerek temel noktaların kavranması
63451 1151963 Arap şiir ve nesrini öğrenme ve edebi üsluplar hakkında malumat sahibi olma
63452 1165364 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,