Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB775 Arap Dil Felsefesine Giriş 927003 1 1 6

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç . Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akarsu, Bedia, Wilhelm von Humboldt’ta Dil Kültür Bağlantısı, İstanbul, 1955; Alî ‘Abdulvâhid Vâfî, Fıkhu’l-Luga, Dâru Nahdati Mısr, Kahire, 1956; Abdul‘azîz ‘Abdulmecîd, el-Lugatu’l-‘Arabiyye Usûluhâ’n-Nefsiyye ve Turuku Tedrîsihâ Nâhiyetu’t-Tahsîl, Dâru’l-Ma‘ârif, Kahire, 1986; Fück, Johann, el-‘Arabiyye Dirâsâtun fî’l-Luga ve’l-Lehecât ve’l-Esâlîb, çev. ‘Abdulhalîm en-Neccâr, Mektebetu’l-Hancî, Kahire, 1951; Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979; İmru’u’l-Kays vd., Yedi Askı: Arap Edebiyatının Harikaları, çev. Nurettin Ceviz-Kenan Demirayak-Nevzat H. Yanık, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2004; Kıran, Zeynel, Dilbilime Giriş (Dilbilgisinden Dilbilime), Seçkin Yay., Ankara, 2002; Kuper, Adam, İlkel Toplumun İcadı, Bir İllüzyonun Dönüşümleri, İnsan Yay., İstanbul, 1995; Posner, Roland, “Kültür Nedir? Antropolojideki Temel Kavramların Göstergebilim Açısından Yorumu”, Göstergebilim Tartışmaları, Multilingual, 2001;

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil tanımı
2 Dil Felsefesi erken dönem
3 Dil Felsefesi erken dönem
4 Dil felsefesi ortaçağ İslam dünyasında dil düşüncesi
5 Dil felsefesi ve ilmül luga-fıkhul luga çalışmaları
6 Dil felsefesi ve ilmül luga-fıkhul luga çalışmaları
7 Arap felsefesinde öncüler Sibeveyh, İbn Cinn, Suyuti
8 Arap düşüncesi ve dil
9 Arap düşüncesi ve dil
10 Arap dil felsefesinin temel sorunları
11 Arap dil felsefesinin temel sorunları
12 Arap dil felsefesinin temel sorunları
13 Arap Dil Felsefesi Yeni yaklaşımlar
14 Arap Dil Felsefesi yeni yaklaşımlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69470 1378922 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
69471 1384222 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
69472 1388680 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
69473 1398521 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
69474 1398803 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
69475 1386989 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,