Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, ilk dönemde ortaya konulan Sünni ve diğer mezhep mensuplarınca ortaya konulan temel mezhepler tarihi eserleri, bunların yapısal tahlili, bu eserlerde yer alan temel kavramlar ve tartışmalar ile ilgili doğru ve bilimsel bir bakış açısının önemini açıklamak, öğrencileri bu çerçevede karşılaşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlama beceresine sahip kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel bilgi sahibi olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Eş’ari, Ebu’l-Hasen, Makalatü’lİslamiyyin, Beyrut 1995. * el-Bağdadi, el-Fark beyne’l-fırak, Kahire ts. * el-Gazzali, Faysalu’tefrika, Dimeşk 1407. * el-Bağdadi, Abdülkahir, el-Fark beyne’l-fırak, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid, Kahire ts. * Şehristani, Muhammed Abdülkerim, el-Milel ve’n-nihal, Kahire 1961.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, İslam Mezhepler tarihi literatürü ile ilgili doğru ve bilimsel bilginin önemi, söz konusu literatür ile ilgili karşılaşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri inceleme konusu yapılmaktadır. al-Ash'ari, Baghdadi, Shahrastani, Nasafi gibi müelliflerin eserlerine karşılaştırmalı ve eleştiren bir okumaya tabi tutmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Mezhepler Tarihi Literatürünün yapısal tahlili
2 72 fırka hadisi ve Mezhepler tarihi literatürü açısından önemi
3 Eşari mezhepler tarihi eserleri ve temel özellikleri
4 el-Eşari ve Maqalatü’l-islamiyyin
5 el-Bağdadi ve el-Fark beyne’l-fırak
6 Şehristani ve el-Milel ve’n-nihal’i
7 Şii Eserler: en-Nevbahti ve Fıraku’ş-Şi’a’sı
8 Ara Sınav
9 Maturidi Eserler: en-Nesefi, Kitabu’r-redd ala ehli’l-bid’a
10 İbn Hazm ve el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal
11 Kadi Abdülcebbar ve Kitabu fadlı’l-itizal
12 Harici Eserler: el-Kalhati, el-Keşf ve’l-beyan
13 Harici Eserler: el-Kalhati, el-Keşf ve’l-beyan
14 Ebu hatim er-Razi ve Kitabu’z-zine adlı eseri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63309 1161114 Bu kursun sonunda öğrenciler, meshepler tarihi literatürünün temel özelliklerini kavrayıp değerlendirmelerde bulunabilecektir,
63310 1168820 firak eserlerini eleştirel tahlil ve tenkide tabi tutabilecektir,
63311 1144717 farklı firak gelenekleri arasında mukayeseler yapabilecektir,
63312 1148121 mezhepler tarihi literatüründe 'öteki' algısı konusunda tahliller yapabilecektir
63313 1149114 mezhepler tarihi literatüründe sergilenen yaklaşımla günümüzdeki benzer tartışmalar arasında bağlantılar kurabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,