Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB779 Modern Dönem İslam Dünyasında Fikir Akımları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, önce modern döneme damgasını vuran felsefi ve sosyolojik temel kavram ve düşünceler hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmekte, ardında da, İslam Dünyasında XIX. asırdan başlamak üzere ortaya çıkan dini-fikri akımlar, bu akımların Seyyit Ahmet Han gibi Hindistan’da, Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi ortadoğudaki temsilcileri eserleri ve öne sürdükleri görüşler, Batı medeniyeti karşısındaki tutumları gibi konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmaları ve ele alınan konularla ilgili olarak tahlil, mukayese ve eleştiriler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel Bilgi Sahibi Olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Watt, M., İslami Hareketler ve Modernlik çev. Turan Koç İstanbul 97. - Mazharuddin Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, çev. M. Fırat-K. Korkmaz, İstanbul 1990. - İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, İstanbul 1990. - Olivier Roy, Siyasal İslamın İflası, çev. Cüneyt Akalın, İstanbul 1994. - . M.Ali Büyükkara, "Dini Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları", Usûl İslam Araştırmaları, sayı: 7, Ocak-Haziran 2007, ss. 107-136. İşcan, Zeki, Muhammed Abduh’un Dini ve Siyasi Görüşleri, İstanbul 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern Dönem hakkında kavramsal arkaplan, XIX. yüzyıldan başlamak üzere İslam Dünyasında ortaya çıkan çağdaş İslam Akımlarnın ortaya çıktığı sosyo-kültürel koşullar, bu akımlar tarafından savunulan fikirler, ortaya konulan literatür, temsilciler: Kevakibi, Seyyit Ahmet Han, Cemalettin Afgani,Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Hasan el-Benna ve İhvan Hareketi, Selefi akımlar, Ortadoğuda ve Hint Alt Kıtasında selefi akımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern Dönem: Tarihsel ve Kavramsal Çerçeve
2 Modern Dönem Batı Dünyası: Ortaya Çıkışı ve Temel Özellikleri
3 Modern Dönem İslam Dünyasında İhya Hareketleri
4 Modern Dönem Hint Alt Kıtasında Fikir Akımları
5 Seyyid Ahmet Han ve Fikir Dünyası
6 Mısırda Fikir Akımları
7 Cemaleddin Afgani ve Fikir Dünyası
8 Ara Sınav
9 Muhammed Abduh ve Düşünce Sistemi
10 Abduh’un Modern İslam Düşüncesine Etkileri
11 Kuzey Afrika’da İslam Düşüncesi
12 Modern İslam Düşüncesinde Temel Kavramlar
13 Gelenekçiler ve Modernistlerin Mücadelesi
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63335 1161578 Bu dersin sonunda öğrenciler modern dönemde Batıda ortaya çıkan temel fikir akımlarını kavrar ve bunlar hakkında analiz yapabilirler,
63336 1162810 İslam Dünyasında ortaya çıkan fikir akımlarınca savunulan fikirlerle çağdaş fikir akımları arasında mukayeseler yapabilirler
63337 1141640 Reformist müslüman entelektüellerin fikirlerin eleştirel bakış açısında tabi tutabilirler,
63338 1153428 Farklı İslam ülkelerinde ortaya çıkan akımların savunduğu fikirleri tartışabilirler,
63339 1159727 Reformist İslam akımlarının günümüz problemleri karşısında ortaya koydukları fikirleri eleştirel bir bakış açısıyla tahlil edebilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,