Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, İslam Dünyasında XIX. asırdan başlamak üzere ortaya çıkan dini-fikri akımlar, bu akımların Seyyit Ahmet Han gibi Hindistan’da, Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi ortadoğudaki temsilcileri eserleri ve öne sürdükleri görüşler, lnasları lafzi yorumlamaları, Batı medeniyeti karşısındaki tutumları gibi konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmaları ve ele alınan konularla ilgili olarak tahlil, mukayese ve eleştiriler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Ferhat Koca, İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem: Hanbeli Mezhebi, Ankara 2003. E. R. Fığlalı, Çağımızda Îtikâdî İslâm Mezhepleri, Ankara, 1986. -W. M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ankara, 1981. - Ekrem Doğanay, Selef Müdaafası, İstanbul 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlk dönem İslam Düşüncesinde Selefi akımlar, Ehl-i Hadis taraftarları ve Hanbelilik, Ahmed b. Hanbel , İbn Kayyım el-Cevziyye ve İbn Teymiyye; Modern Dönem İslam Dünyasında Selefi Akımlar ve Temsilcileri: Vehhabilik, Hizbu’t-tahrir, Cemaat-i İslami, Selefi akimların ortaya çıktıkları siyasi, sosyo-kültürel ortam, geleneğe bakışları, Batı medeniyeti karşısında tavırlarıSelefi akimların ortaya çıktıkları siyasi, sosyo-kültürel ortam, geleneğe bakışları, Batı medeniyeti karşısında tavırları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selef ve Selefiyye. Kavramsal Çerçeve
2 İlk Dönem İslam Düşüncesinde Selefilik
3 Ehl-i Hadis Taraftarları
4 Ahmed b. Hanbel ve Selef Müdafası
5 Selefiler ve Ehl-i rey Mücadelesi
6 Selefi Müelliflerce yazılan Eserler
7 İbn Teymiyye ve Selefilik Açısından Önemi
8 Ara Sınav
9 Vehhabilik
10 Modern dönem İslam Dünyasında Selefi Akımlar
11 Hint Alt Kıtasında Selefi Akımlar: Cemaat-i İslami
12 Mısırda Selefi Akımlar
13 Modern Dönem Selefi Akımların Karakteristik Özellikleri
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63408 1160824 Bu dersin sonun öğrenciler, selefi hareketlerin karakteristik özelliklerini tahlil edebilecekler
63409 1161222 Ehl-hadis ve Hanbelilik ile ilgili literatürü analiz edebilecekler
63410 1143033 İlk dönem ve son dönem İslam dünyasında ortaya çıkan selefik temsilcileri alimleri arasında mukayeseler yapabilecekler
63411 1147106 Modern dönemde oratya çıkan reformist akımların ortaya çıkışı ve savundukları görüşleri eleştirel bir yaklaşımla analiz edebilecekler
63412 1162413 Selefi akımların günümüzde ortaya koyduğu problemleri objektif bir şekilde eleştireye tabi tutabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,