Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB782 Tarih Teolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarihsel süreç içerisinde dile getirilmiş farklı tarih algıları karşısında, İslam düşüncesinde tarihin ana karakteri ve değerini ortaya koyabilmek ve öğrenciye bir gelecek perspektifi kazandırabilmek hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rıza Korkmazgöz, Kur'an'da Tarih Algısı, Sage yay. Ankara, 2012. Şaban Ali Düzgün, Allah,Tabiat ve Tarih, Lotus yay. Ankara 2005. Arslan, Ahmet, İbn Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası, Vadi yay., Ankara, 1997 Bıçak, Ayhan, Tarih Düşüncesi III, Tarih Felsefesinin Oluşumu, Dergah yay., İstanbul, 2004. Bıçak, Ayhan, Tarih Düşüncesi IV, Tarih Metafizikleri, Dergah yay., İstanbul, 2005. Cevdet Said, Âdem'in Oğlu Habil Gibi Ol, Yeni Bir Kimliğin İnşası, çev. Abdi Keskinsoy, Pınar yay., 2002. Cevdet Said,Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, çev. İlhan Kutluer, İnsan yay., İstanbul 1998 Collingwood, Robin George, Tarih Tasarımı, çev. Kurtuluş Dinçer, Doğu Batı yay., Ankara, 2007. Şaban Ali Düzgün, Sosyal Teoloji: İnsanın Yeryüzü Serüveni, Lotus yay., Genişletilmiş ikinci baskı, Ankara, 2010. Işık, Kemal, Mu'tezilenin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, AÜİF. Yay., Ankara, 1967. Muhammed Bakır es-Sadr, Kur'an Okulu, terc. Mehmet Yolcu, Fecr Yayınevi, Ankara, 1996. Muhammed Kutup, İslami Açıdan Tarihe Bakışımız, çev. Talip Özdeş, Risale yay., İstanbul, 2007 Özlem, Doğan, Tarih Felsefesi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2001. W.Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev. E.R.Fığlalı), Ankara 1981. Ali Sami en-Neşşar, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, İnsan yay. Cüveynî, el-İrşad, Kahire, 1950 Bakıllanî, el-İnsaf, Kahire, 1963. Eşarî, el-İbane, Medine, 1409 h. Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usûlil-hamse, 1416 h. Matüridi, Kitâbüt-Tevhîd Tercümesi, (çev. B. Topaloğlu), Ankara 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Yahudi ve Hıristiyan tarih algılarıyla Batı'da ortaya konan teolojik, pozitivist, materyalist, insancı vb. tarih algıları ve İslam Kelamındaki tarih algıları değerlendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 3 30
28 Makale Kritik Etme 12 3 36
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih ve Teoloji
2 Tarihe ilişkin temel kuramlar
3 Trajik tarih algısı
4 Eskatolojik Tarih Algısı
5 Diyalektik, İlerlemeci tarih algısı
6 Organizmacı tarih algısı
7 İnsancı tarih algısı
8 Mutezile'de tarih algısı
9 Eşari'de tarih algısı
10 Maturidilerde tarih algısı
11 Kur'an'da Tarih algısı
12 Kur'an'da tarih algısını oluşturan temel kavramlar
13 Kur'an'da tarih algısının temel dinamikleri ve özellikleri
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1699378 Farklı tarih teorileri hakkında bilgi elde eder.
2 1699379 Klasik ve çağdaş tarih metafiziklerini tanır.
3 1699380 Tarihin teolojik karakterini kavrar.
4 1699381 İslam mezheplerinin tarih algılarını öğrenir.
5 1699382 Kur’an’ın tarih tasavvurunu öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,