Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB783 Maturidi Kelam Okulu ve Görüşleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Matüridi kelam okulunun itikadi ve kelami görüşlerini bilmek, İslam düşüncesi içersindeki yerini anlayabilmek ve günümüze hangi imkanları sunduğunu tespit edebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Maturidi, Ebu Mansur Muhammed, Te’vilâtu’l-Kur’an, tahk. Ahmet Vanlıoğlu, İstanbul 2005. Matüridi, Ebu Mansur Muhammed, Kitabu’t-Tevhid, Tahk. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, İstanbul 1422. Nesefi, Ebu'l-Mu'in Meymun b. Muhammed, Tabsıratu'l-Edille fi Usuli'd-Din, tahk. ve yayına hazırlayan Hüseyin Atay, Ankara 1993. Taftazani, Sa’du’d-Din, Şerhu’l-Akaidi’n-Nesefiyye, Terc. Ve İzahat Talha Hakan Alp, İstanbul 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Matüridilerde Allah, insan, tarih, evren, toplum ve kültür

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 9 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 5 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
27 Makale Yazma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hafta Konular 1 Semerkantta Maturidiliğin arka planı olarak Hanefilik 2 Horasan ve Maveraünnehir'de İlk Mürcie ve Hanefiliğin yayılışı 3 Maturidi'nin hayatı ve görüşleri 4 Bilgi kuramı 5 Uluhiyet 6 Nübüvvet 7 Kader-Kaza 8 Büyük günah 9 İman-İslam 10 Akıl-Vahiy İlişkisi 11 Önde gelen Maturidi kelamcıları ve eserleri 12 Maturidiliğin Türkler arasında yayılışı 13 Maturidi-Eşari Karşılaştırması 14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512636 Maturidiliğin tarihi arka planı hakkında bilgi edinir. Maturidi kelamının İslam düşüncesindeki yerini kavrar. İmam Maturidi ve fikirleri hakkında bilgi elde eder. Mezhebin önde gelen simalarını ve fikirlerini tanır. Maturidiliğin oluşumu ve Türkler arasında yayılışı hakkında bilgi elde eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek