Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB788 Dirayet Tefsir Ekolu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Klasik Tefsir metinlerini tanımak ve ilk kaynakların Kur’an anlayışını yansıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ez-Zehebî, Hüseyin, et-Tefsir ve‘l-Müfessirun, Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 2. Baskı, Beyrut-1976. 2- er-Râzî, Fahruddîn, Mefâtîhu’l-Ğayb (et-Tefsîrü’l-Kebîr), Mısır-ts. 3- el-Beydâvî, Kâdî Nâsıruddîn, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Hakikat Kitabevi, İstanbul-1990 (Şeyhzâde Hâşiyesiyle birlikte). 4- en-Nesefî, Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t Te’vîl, Kahraman Yayınları, İstanbul-1984. 5- Ebû Hayyân, Muhammed b. Yûsuf, el-Bahrü’l-Muhît, Thk. Adil Ahmet Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvid, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1413/1993. 6- Ebu’s-Suûd, Muhammed b. Muhammed el-İmâdî, İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kur’âni’l- Kerim, Mısır-1347/1928. 7- el-Âlûsî, Şihâbuddin Mahmûd, Rûhu’l-Meânî fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l Mesânî, Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut-ts.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dirayet tefsir ekolünün müfessir ve tefsirlerini tanıma ve metin analizi yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tefsir ekollerinin tanıtımı Keşşâf Fatiha Suresi 1.pdf
https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/40/C40023463.pdf
2 Dirayet ve rivayet tefsir ekollerinin mukayesesi Keşşâf Fatiha Suresi 2.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/147812
3 Dirayet tefsir ekolü ve müfessirlerinin metotlarının tanıtımı Keşşâf Bakara Suresi .pdf
https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/40/C40023464.pdf
4 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “Fahruddin er-Râzî ve Mefâtîhu’l-Ğayb”. Keşşâf Bakara Suresi 2.pdf
https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/12/C12004394.pdf
5 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi. “Fahruddin er-Râzî ve Mefâtîhu’l-Ğayb”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/28/C28009213.pdf
6 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “el-Beydâvî ve Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/6/C06002254.pdf
7 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “el-Beydâvî ve Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/11/C11004162.pdf
8 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “en-Nesefî ve Medâriku’t-Tenzîl”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/32/C32010720.pdf
9 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “en-Nesefî ve Medâriku’t-Tenzîl”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/28/C28009198.pdf
10 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “Ebû Hayyân ve Bahru’l-Muhît”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/10/C10003718.pdf
11 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “Ebû Hayyân ve Bahru’l-Muhît”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/10/C10003718.pdf
12 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “Ebussuud ve İrşâdü’l-Akli’s-Selîm”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/10/C10003934.pdf
13 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “Ebussuud ve İrşâdü’l-Akli’s-Selîm”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/22/C22007444.pdf
14 Dirayet tefsir ekolünün öncü şahsiyetleri ve eserlerinin tanıtımı, metotlarının analizi “el-Âlûsî ve Rûhu’l-Meânî”. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/2/C02001035.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545188 1-Dirayet kavramını tanımlar ve dirayet tefsir ekolüne ait eserleri tanır.
2 1545189 2-Dirayet tefsir ekolüne ait eserlerin metotlarını kavrar.
3 1545190 3-Dirayet tefsir ekolünün klasik ve çağdaş eserlerini tanır ve metotlarını mukayese
4 1545191 4-Dirayet tefsir ekolüne ait metinlerin analizini yapar.
5 1545192 5-Dirayet tefsir ekolüne ait eserlerin metinlerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3
2 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5
3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 3 5
4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5
5 4 5 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek