Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB712 Kur'an'da Cümle Üslupları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, Kur’an cümlelerini anlama ve yorumlamada metinden kaynaklanan özellikleri daha iyi tanıma ve ayrıntıları kavrama yeteneği kazandırma amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Kur’an-ı Kerimi Arapça metninden anlayabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fâzıl Sâlih Sâmerrâî, et-Ta‘bîrul-Kur’ânî, Dâru’l-Kütüb, 1989; Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd, Me‘âni’l-Kur’ân, ‘Âlemül-Kütüb, 2. b., Beyrut, 1980, 3/260; Ahmed Nasif el-Cenâbî, es-Siyâku’l-Mûsîkî lil-Cümleti’l-‘Arabiyye ve Eseruhû fi Binâihâ, Mecelletu Âdâbi’l-Mustansırıyye, 1399/1979; Sâmerrâî, Es’iletun Beyâniyye fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Mektebetu’s-Sahâbe, Mısır, I. Baskı, 2008;

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an cümlelerinin genel özellikleri ile cümle kuruluşlarında dikkat çekn hususlar ve Kur’ana özgü kullanımların tespit ve tahlili.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’an cümlelerinde takdim-te’hir
2 Tekrarlar
3 Zikir ve hazf
4 Te’kit,
5 Cümle kuruluşlarında benzerlik ve farklılıklar
6 Fasılalar
7 Kur’an cümlelerinin müzikal yapısı
8 İrab dışı harekeler
9 Kur’an’da müfred-tesniye ve cemi uyumu
10 Muteriza cümleler
11 Kur’an kelimelerinde ibdâl
12 Meçhul yapılı cümleler
13 Sıfat cümlelerinin özellikleri
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
61547 1154867 Arap Dili ve Belağatinin en temel edebi metni olan Kur’an’daki cümle yapılarını anlama
61548 1157371 Kur’an’daki cümle yapılarında yer alan edebi üsluplar hakkıbda malumat sahibi olma
61549 1161873 Kur’an’daki cümle yapılarının incelenerek temel noktaların kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,