Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB721 Hadis Tenkid Sistemi ve Klasik Metinleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Modern dönemde geliştirilen teknik metodları ile Hadis metinlerine uygulanan tenkid usullerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Hadis metinlerine uygulanan tenkid prensiplerini incelemek, değişik zaman ve zeminlerde yapılan tenkid örnekleri arasında mukayese yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz Ünal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR Dümeynî, Misfîr b. Gurmullah, Hadis’te Metin Tenkîdi Metodları, trc. İlyas Çelebi, Adil Bebek, Kitabevi, İstanbul, 1997. Beşîr, Ahmed, Usûlü Menheci’n-Nakd inde Ehli’l-Hadîs, Müessesetü’r-Reyyân, Beyrut, 1996/1416. Itr, Nureddin, Menhecu’n-Nakd fî Ulûmi’l-Hadîs, Dârü’l-Fikr, Dımaşk, 1981. A’zâmî, Muhammed Mustafa, Menhecü’n-Nakd inde’l-Muhaddisîn: Neş’etuhu ve Tarîhuhû, Mektebetu’l-Kevser, 3. Basım, yy., trs. Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu by Musa Bağcı, Ank., 2004. İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek by Daniel Brown, Ank., 2002. Hz.Aişe'nin Sahabeye Yönettiği Eleştiriler, by Bünyamin Erul, Kitâbiyât, Ankara, 2000. Hadis Araştırmaları by Selahattin Polat, İnsan Yay., İstanbul,1997. MAKALELER Bayraktar, İbrahim Metin Tenkidi ve Müşkil Hadisler, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 13, s. 107-193 Güner, Osman Ricâl Tenkidi Sisteminin Temel Karakteristiği ve Aktüel Değeri, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 127-137. Polat, Salâhaddin, Hadiste Metin Tenkidi (II), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 81-112 Polat, Selâhaddin, Hadiste Metin Tenkidi (III), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 8, s. 79-110 Polat, Selahattin, Hadiste Metin Tenkidi I, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 6, s. 113-130 Ünal, Yavuz, Modern Dönemde Kullanılan Hadis Tenkit Terimlerinin Tarihsel Kökenleriyle Yüzleştirilmesi, İslâmî Araştırmalar, 2006, cilt: XIX, sayı: 1 [İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu -I-], s. 119-126

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis Tenkid Sistemi ve Tarihi Gelişimi ve seçilmiş metinler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis Tenkid Sistemi ve Tarihi Gelişimi
2 İlk asırlarda metin tenkidi
3 Tenkid metotları.
4 İsnad tenkidi.
5 Cerh ve tadil
6 Rical ilmi
7 Metin tenkidi
8 Metin tenkidinde uygulanan metodlar
9 Fen bilimlerinin verileri ile karşılaştırmak
10 Ara Sınav
11 Akıl ile karışlaştırma
12 Tarih ile karşılaştırmak
13 Tenkidde Yeni metotlar
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
121165 1198138 Hadis tenkit metotlarını kavrar.
121166 1176152 Tenkid metotlarını hadislere uygular.
121167 1179853 Klasik dönem hadis tenkitçilerinin metotlarını değerlendirir.
121168 1192365 Modern tenkit yöntemlerini tahlil eder.
121169 1192471 Modern tenkit yöntemlerini tahlil eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,