Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB727 Fıkhi Mezhepler ve Hadise Yaklaşımları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İlahiyat doktora öğrencilerine İslam Hukuku alanında faaliyet göstermiş olan fıkhî mezheplerin sünnet ve hadislere yönelik yaklaşımlarını göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman GÜNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR Ünal, İsmail Hakkı, İmam Ebû Hanîfe’nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, DİB, Ankara, 1994. Ebû Zehra, Muhammed. 1996. İmam Şafii. çev.: Osman Keskioğlu. Ankara: DİB Yayınları. Aktepe, İshak Emin, İmam Şafiî’nin Hadisler Arasında Görülen Çelişkilere Bakışı, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 2, s. 55-80. M. Emin Özafşar, Hadisi yeniden düşünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1998 Hüseyin Güleç, Şafii Fıkhında Hadis Metdolojisi, Doktora Tezi. Şaban Çiftçi, Risale’de Hadis İlmi, Y. Lisans Tezi. Muammer Bayraktutar, İmam Şafii’de Lafza Bağlı Sünnet Yorumu, Doktora Tezi. İshak Emin Aktepe, İmam Şafii’de Sünnet, Doktora Tezi. Hayri Kırbaşoğlu, Sünni Paradigmanın Oluşumunda Şafii’nin Rolü, Kitabiyat,Ankara, 2000. Smain Khaldi, İmam Malik ve Muvatta Adlı Eseri, Y. Lisans Tezi. Ramazan Özmen, Hanbeli Mezhebinin Hadis Metodolojisi, Doktora Tezi. MAKALELER Dere, Ali, İmam Mâlik’in Hadis Metinlerini Değerlendirme Kriterleri Üzerine , İslâmî Araştırmalar, 1997, cilt: X, sayı: 1-2-3, s. 69-73 Köktaş, Yavuz, İmam Malik’in Muvatta’ında Garîbu’l-Hadîs ve Hadîs Yorum Örnekleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 9, s. 45-78 Syamsuddin, Sahiron, Ebu Hanife’nin Haber’i Vâhid’i Delil Olarak Kullanması, çeviren: A. Kadir Evgin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 145-159 Ünal, İsmail Hakkı, Ebû Hanîfe ve Hadis, İslâmî Araştırmalar, 2002, cilt: XV, sayı: 1-2 [Ebû Hanîfe Özel Sayısı], s. 75-81

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste İslam mezheplerinin hadis ve sünnet hakkındaki görüşleri mukayeseli bir metotla öğretilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fıkhî ihtilaflarda hadislerin rolü
2 Fıkhî ihtilaflarda hadislerin rolü
3 Ebu Hanife’nin Hadislere Yaklaşımı
4 Ebu Hanife’nin Hadislere Yaklaşımı
5 Ebu Hanife’nin Hadislere Yaklaşımı
6 İmam Şafii’nin Hadislere Yaklaşımı
7 İmam Şafii’nin Hadislere Yaklaşımı
8 İmam Şafii’nin Hadislere Yaklaşımı
9 Ahmed ibn Hanbel’in Hadislere Yaklaşımı
10 ARA SINAV
11 Ahmed ibn Hanbel’in Hadislere Yaklaşımı
12 İmam Malik’in Hadislere Yaklaşımı
13 İmam Malik’in Hadislere Yaklaşımı
14 İmam Malik’in Hadislere Yaklaşımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122208 1407870 İtikadi mezheplerin sünnet telakkisini tanır
122209 1413509 İtikadi mezheplerin hadis anlayışlarını karşılaştırır.
122210 1409269 İtikadi mezheplerin hadis kaynaklarını değerlendirir.
122211 1409779 İtikadi mezheplerin hadis yorumlama metotlarını tahlil eder.
122212 1411832 Geçmişteki itikadi mezheplerin günümüze yansımalarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,