Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB732 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, Muhâsibî'nin Riâye'si, Ebû Tâlib Mekkî'nin Kûtul-Kulûb'u, Serrâc'ın el-Luma'ı, Kelâbâzî'nin et-Ta'arruf'u, Kuşeyrî'nin Risâle'si, Hucvîrî'nin Keşfü'l-Mahcûb'u ve Osmanlı dönemi tasavvufunun kaynakları hakkında bilgi verir ve örnek metin okumaları ile tasavvufu kültürünü tanıtmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhasibi, er-Riaye li Hukukillah Serrac Tusi, el-Luma Ebu Talib Mekki, Kutu’l-Kulub Kelabazi, et-Taarruf Kuşeyrî, Risâle, Beyrut, trs. Bakli, Meşrebü’l-Ervah Sühreverdi, Avarifü’l-Maarif Makdisi, Safvetü’t-Tasavvuf Hucvîrî, Keşfü’l-Mahcûb, Kahire, 1974. Gazali, İhyau Ulumi’d-Din Abdullah Herevî, Menâzilü’s-Sâirîn, Mısır, 1908. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Klasikleri, İst. 2010. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz yayıncılık, İst. 2006 Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (16-19 yy.) Mustafa Kara, Tekke Eğitimi ve Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 107-138 Mustafa Kara, XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar, İslâmî Araştırmalar, 1999, cilt: XII, sayı: 2, s. 130-148 Vahit Göktaş, Kelâbâzî’nin et-Ta’arruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf Adlı Eserinin Şerhleri ve Şârihleri, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, cilt: VII, sayı: 14, s. 129-146 Süleyman Uludağ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Temel Kaynakları. Mustafa Kara, Tasavvuf Istılahlarına Dair Kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, tasavvufun temel kaynaklarını (Muhasibi, Kuşeyri, Hucviri, Kelabazi, Ebu Talib Mekki, Gazali vb.) konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
34 Okuma 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvuf ve tarikatlar tarihinin kaynaklarına genel bir bakış
2 Abdullah b. Mübarek’in Kitabü’z-Zühd’ü ve Kitabü’z-Zühd örnekleri.
3 Er-Riaye li Hukukillah
4 Hatmü’l-Evliya
5 El-Luma’
6 Kutu’l-Kulub
7 Et-Taarruf
8 Er-Risale
9 Keşfü’l-Mahcub
10 Menazilü’s-Sairin
11 İhyau Ulumi’d-Din
12 Safvetü’t-Tasavvuf
13 Avarifü’l-Maarif
14 Meşrebü’l-Ervah
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545231 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
2 1545232 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
3 1545233 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
4 1545234 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5
2 5 3 5 3 5 3 3 3 4 4 5 5
3 5 5 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3
4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek