Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB733 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, Muhâsibî'nin Riâye'si, Ebû Tâlib Mekkî'nin Kûtul-Kulûb'u, Serrâc'ın el-Luma'ı, Kelâbâzî'nin et-Ta'arruf'u, Kuşeyrî'nin Risâle'si, Hucvîrî'nin Keşfü'l-Mahcûb'u ve Osmanlı dönemi tasavvufunun kaynakları hakkında bilgi verir ve örnek metin okumaları ile tasavvufu kültürünü tanıtmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Tasavvuf düşüncesi hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdullah Herevî, Menâzilü’s-Sâirîn, Mısır, 1908. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Klasikleri, İst. 2010. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz yayıncılık, İst. 2006 Kuşeyri, Letaifü’l-İşarat Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (16-19 yy.) İbn Arabi, Futuhatü’l-Mekkiyye İbn Arabi, Fususü’l-Hikem Abdurrahman Cami, Nefehatü’l-Üns Abdülkerim Cili, El-İnsanü’l-Kamil Bursevi, Ruhu’l-Beyan İsmail-i Ankaravi, Minhacü’l-Fukara Sarı Abdullah Efendi, Semeratü’l-Fuad Eşrefoğlu Rumi, Müzekki’n-Nüfus Abdülkadir Geylani, Futuhu’l-Gayb Münavi, El-Kevakibü’d-Dürriyye Lalizade, Sergüzeşt Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya Sadık Vicdani, Tomar,ı Turuk-ı Aliye. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (16-19 yy.)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvufun temel kaynakları, Muhâsibî'nin Riâye'si, Ebû Tâlib Mekkî'nin Kûtul-Kulûb'u, Serrâc'ın el-Luma'ı, Kelâbâzî'nin et-Ta'arruf'u, Kuşeyrî'nin Risâle'si, Hucvîrî'nin Keşfü'l-Mahcûb'u, Osmanlı dönemi tasavvufunun kaynakları ve örnek metin okumaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 60 1
19 Beyin Fırtınası 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 5 75
27 Makale Yazma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Letaifü’l-İşarat
2 Futuhatü’l-Mekkiyye
3 Fususü’l-Hikem
4 Futuhu’l-Gayb
5 Nefehatü’l-Üns
6 El-İnsanü’l-Kamil
7 Semeratü’l-Fuad
8 Müzekki’n-Nüfus
9 Minhacü’l-Fukara
10 Ruhu’l-Beyan
11 Sergüzeşt
12 El-Kevakibü’d-Dürriyye
13 Sefine-i Evliya
14 Tomar-ı Turuk-ı Aliyye

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517687 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
2 1518174 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
3 1518186 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
4 1518188 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 3 4 3 5 3 3 4
2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5
3 4 3 5 3 3 5 5 4 3 4 5 3
4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek