Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere Türklerin İslamiyete Girişleri, Anadolu’nun Fethi, Babailer Ayaklanması ve sonuçları, Bektaşilik-Osmanlı İlişkileri, bu yüzyıllardaki sosyal ve dinî hareketler ayrıca Osmanlı Sünnîliği ile ilgili bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ank., 1981. M. Fuad Köprülü, Türk Tarih-i Dinîsi, Ank., 2005. Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âli Osman, (Nşr. Âlî Bey), İst., 1332/1914. Gregory Ebû’l-Ferac, Ebû’l-Ferac Tarihi, 8Çev. Ö. Rıza Doğrul), Ank., 1987. Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihannümâ, (Yay. F. Reşit Unat, M. Altay Köymen), Ank., 1995. M. Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ank., 1999. Franz Babinger-Fuad Köprülü, Anadolu’da İslamiyet, (Çev. Ragıp Hulusi, Haz. Mehmet Kanar), İst., 1996. Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, İst., 1930. H. Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, İst., 2004. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İst., 1981. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İst., 1998. Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi, İst., 1977. Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı (Alevîliğin Tarihsel Altyapısı), İstanbul, 1996. Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İzmir, 2006. Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, (Çev. Erol Üyepazarcı), İst., 2000. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), İst., 1980. M. Saffet Sarıkaya, Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Planı (XI.-XIII Asırlar), İstanbul, 2003. Sayın Dalkıran, Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Sünnet’in Şiî Akâdesine Tenkidleri, İst., 2000. Fatih M. Şeker, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Ank., 2010. İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik, İstanbul, 2007. Harun Yıldız, Anadolu Alevîliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme, Ankara, 2014. Sönmez Kutlu, Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları, Ankara, 2006. Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İst., 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türklerin İslamiyete Girişleri / Anadolu’nun Fethi / XIII. Yüzyıl Anadolu’sunda Sosyal ve Dinî hareketler / Babailer Ayaklanması ve sonuçları / Ahiler, Abdallar, Bektaşiler / Bektaşilik-Osmanlı İlişkileri / XV ve XVI. Yüzyıllar Sosyal ve Dinî hareketler / Hurûfîler, Safevîler, Alevî zümreleşmesi / Osmanlı Sünnîliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 3 10 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerin İslamiyete Girişleri
2 Anadolu’nun Fethi ve Anadolu’nun sosyo-kültürel coğrafyası
3 XIII. yüzyıl Anadolusu’nda Sosyal ve Dinî hareketler
4 Babailer Ayaklanması ve sonuçları
5 Ahiler, Abdallar, İlk Bektaşiler
6 Diğer tasavvufi oluşumlar (Yesevi, Mevlevi ve Kalenderiler)
7 Bektaşiliğin doğuşu ve teşekkülü
8 Ara Sınav
9 Bektaşilik-Osmanlı İlişkileri
10 XV ve XVI. yüzyıllar Anadolusu’nda Sosyal ve Dinî hareketler
11 Hurûfîler, Safevîler, Alevî zümreleşmesi
12 Osmanlı-Kızılbaş/Alevi ilişkileri
13 Osmanlı Sünnîliği, teşekkül ve gelişimi
14 Osmanlı Sünnîliği, teşekkül ve gelişimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228639 Dersi alan öğrenciler, Türklerin İslamiyete Girişi ve bu süreçte Türkler arasında görülen farklı din anlayışlarını kavrar.
2 1181919 Dersi alan öğrenciler, Anadolu'nun fethini ve XIII. yüzyıl Anadolusu’nda sosyal ve dinî hareketleri analiz eder.
3 1202092 Dersi alan öğrenciler, Babailer Ayaklanması ve sonuçları, ardından Bektaşilik-Osmanlı İlişkilerini sağlıklı bir şekilde analiz eder.
4 1185660 Dersi alan öğrenciler, Osmanlı Sünniliğinin teşekkül ve gelişimini kavrar.
5 1186028 Dersi alan öğrenciler, Anadolu'nun dini ve kültürel yönlerden ne kadar zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5
2 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4
5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek