Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB758 İslam Kelamında Özgürlük Sorunu ve Çıkmazları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, doktora düzeyindeki öğrencilere kelâmî düşünce sisteminde Allah ve insan dolayımında geliştirilen yaratım, kazanma, edim, özgürlük, belirlenmişlik ve sorumluluk anlayışları hakkında geniş çapta bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kazanç, Fethi Kerim, Kadı Abdülcebbar’da Nedensellik Kuramı, Etüt Yayınları, Samsun 2008 Özler, Mevlüt, İslâm Düşüncesinde İnsan Hürriyeti -Cüveynî Eksenli Bir Tetkik-, Nûn Yayıncılık, İstanbul 1997. Watt, W. Montgomery, Free Will and Predestination in Eraly Islam, Luzac and Company Ltd., London 001998. Wolfson, H. Austryn, Kelâm Felsefeleri Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelamı, çev. Kasım Turhan, Kitabevi, İstanbul 2001. Yazıcıoğlu, M. Said, Mâtürîdî ve Nesefî’ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, İslâm kelâmcıları tarafından ortaya atılan özgürlük ve kesb teorisinin kökenleri, temel özellikleri ve sonuçlarını derinliğine irdelemeyi konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özgürlük, Cebir ve Kader Terimlerinin Tanımları
2 Kur’ân’da Özgürlük ve Cebir Kavramlarının Kullanımları
3 Cebriyye ve Pasif İnsan Anlayışı
4 Kaderiyye ve Etkin İnsan Anlayışı
5 Zorunlu ve Seçimli Eylemler
6 İslâm Kelamında Kesb Nazariyesi
7 Doğrudan ve Dolaylı Eylemler
8 Yükümlülük, Özgürlük ve Sorumluluk
9 İnsanın Eylemlerinde Yaratıcılığı ve Özgürlüğü
10 Özgürlükte Düalizm
11 Ara Sınav
12 Tanrı’nın Ezelî Bilgisi, Belirlenmişlik ve Kesb
13 Tanrı’nın İradesi ve Kesb
14 Tanrı’nın Kudreti, Yaratma ve Kesb
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512904 Sürekli yaratma doktrini ve kesb teorisi arasında tutarlı bir ilişki kurabilmek.
2 1512905 Kesb bağlamında insanın eylemleri ve ilintileri hakkında konuşabilme becerisi geliştirmek.
3 1512906 Ortaçağ İslâm dünyasında determinizm-özgürlük ikilemini tartışma, analiz etme ve eleştirme melekesi kazanmak.
4 1512907 Kesb, edim ve özgürlük konusunda edinilen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanma ve farklı yorumlara girişebilme becerisi kazandırmak.
5 1512908 Kelâmî düşünce geleneğinde ortaya atılan hürriyet ve kesb kuramına dayalı olarak sorumluluğu temellendirme çabası geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 4 4 3 5 5 3 4 5
2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4
4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5
5 5 4 5 4 3 3 5 5 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek