Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB776 Arapça'da Belagat 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere Arap dilinde edebi sanatlar hakkında bilgi verir ve uygulamalı olarak bunları tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Temel Düzeyde Arapça Sarf-Nahiv ve metin bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kazvînî, Kazvînî, El-Îzâh fî Ulûmi’l-Belâğa,, 1. Nusreddin Bolelli, Belâgat, Rağbet yay. İstanbul, 2000. 2. Sekkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, 3. Taftâzânî, Muhtasaru'l-Me‘ânî, 4. Curcânî, Esrâru'l-Belâga, 5. Hulusi Kılıç, "Belâgat Maddesi", DİA, V, 380-386, 6. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Bedî‘ Maddesi", DİA, V, 320-322, 7. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Beyân Maddesi", DİA, VI, 22-23., 8. İsmail Durmuş, "Meânî", DİA, XXVIII, 204-207. 9. Tahiru’l-Mevlevî, Edebiyat Lugatı , Enderûn Kit. İst. 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça’da Belağatin dalları olan fesahat, beyan, meânî ve bedî ilimleri ve bunların alt konuları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
54 Ev Ödevi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (Fesâhat,)
2 (Kelimenin, kelamın ve mütekellimin fesâhati)
3 (Belâgat ve Uslûb)
4 ‘İlmu'l-me‘ânî: haber ve inşâ cümleleri
5 Talebî inşâ ve gayri talebî inşâ cümleleri
6 Talebî inşânın emir ve nehiy kipi
7 Talebî inşânın istifhâm, temennî ve nidâ kipi
8 Kasr
9 el-fasl ve'l-vasl
10 Îcâz, ıtnâb, musâvât
11 ‘İlmu'l-bedî‘: el-muhassenâtu'l-lafziyye; cinâs
12 el-muhassenâtu'l-lafziyye; iktibâs
13 el-muhassenâtu'l-lafziyye; iktibâs
14 el-muhassenâtu'l-ma‘neviyye; tevriye
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
61193 1419479 Arap Dili grameri, belağati ve edebiyatının tarihsel gelişimini ve aşamalarını öğrenme
61194 1395204 Arap Dili Belağatinde kullanılan edebi sanatlar örnekleriyle örnekleriyle incelenerek temel noktaların kavranması
61195 1396863 Arap şiir ve nesrini öğrenme ve edebi üsluplar hakkıbda malumat sahibi olma
61196 1398761 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,