Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İlk dönemde ortaya konulan Sünni ve diğer mezhep mensuplarınca ortaya konulan temel mezhepler tarihi eserleri, bunların yapısal tahlili, bu eserlerde yer alan temel kavramlar ve tartışmalar ile ilgili doğru ve bilimsel bir bakış açısının önemini açıklamak, öğrencileri bu çerçevede karşılaşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlama beceresine sahip kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel bilgi sahibi olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Eş’ari, Ebu’l-Hasen, Makalatü’lİslamiyyin, Beyrut 1995. * el-Bağdadi, el-Fark beyne’l-fırak, Kahire ts. * el-Gazzali, Faysalu’tefrika, Dimeşk 1407. * el-Bağdadi, Abdülkahir, el-Fark beyne’l-fırak, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid, Kahire ts. * Şehristani, Muhammed Abdülkerim, el-Milel ve’n-nihal, Kahire 1961.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, İslam Mezhepler tarihi literatürü ile ilgili doğru ve bilimsel bilginin önemi, söz konusu literatür ile ilgili karşılaşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Mezhepler Tarihi Literatürünün yapısal tahlili
2 72 fırka hadisi ve Mezhepler tarihi literatürü açısından önemi
3 Eşari mezhepler tarihi eserleri ve temel özellikleri
4 el-Eşari ve Maqalatü’l-islamiyyin
5 el-Bağdadi ve el-Fark beyne’l-fırak
6 Şehristani ve el-Milel ve’n-nihal’i
7 Şii Eserler: en-Nevbahti ve Fıraku’ş-Şi’a’sı
8 Ara Sınav
9 Maturidi Eserler: en-Nesefi, Kitabu’r-redd ala ehli’l-bid’a
10 İbn Hazm ve el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal
11 Kadi Abdülcebbar ve Kitabu fadlı’l-itizal
12 Harici Eserler: el-Kalhati, el-Keşf ve’l-beyan
13 Harici Eserler: el-Kalhati, el-Keşf ve’l-beyan
14 Ebu hatim er-Razi ve Kitabu’z-zine adlı eseri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63322 1403251 P.Ç. 1- Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
63323 1388043 P.Ç. 2- Kaynak dillerdeki (Arapça, Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
63324 1400637 P.Ç. 3- Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
63325 1375817 P.Ç. 4- Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
63326 1384758 P:Ç. 5- Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
63327 1390519 P.Ç. 6- Alana ait sorunları tespit edebilme.
63328 1391944 P.Ç. 7- Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
63329 1397600 P.Ç. 8- Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
63330 1348876 P.Ç. 9- Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
63331 1371965 P.Ç.10- Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
63332 1352361 P.Ç.11- Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
63333 1364825 P.Ç.12- Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
63334 1374542 P.Ç.13- Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,