Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, önce modern döneme damgasını vuran felsefi ve sosyolojik temel kavram ve düşünceler hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmekte, ardında da, İslam Dünyasında XIX. asırdan başlamak üzere ortaya çıkan dini-fikri akımlar, bu akımların Seyyit Ahmet Han gibi Hindistan’da, Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi ortadoğudaki temsilcileri eserleri ve öne sürdükleri görüşler, Batı medeniyeti karşısındaki tutumları gibi konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmaları ve ele alınan konularla ilgili olarak tahlil, mukayese ve eleştiriler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel Bilgi Sahibi Olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Ferhat Koca, İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem: Hanbeli Mezhebi, Ankara 2003. E. R. Fığlalı, Çağımızda Îtikâdî İslâm Mezhepleri, Ankara, 1986. -W. M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ankara, 1981. - Ekrem Doğanay, Selef Müdaafası, İstanbul 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlk dönem İslam Düşüncesinde Selefi akımlar, Ehl-i Hadis taraftarları ve Hanbelilik, Ahmed b. Hanbel , İbn Kayyım el-Cevziyye ve İbn Teymiyye; Modern Dönem İslam Dünyasında Selefi Akımlar ve Temsilcileri: Vehhabilik, Hizbu’t-tahrir, Cemaat-i İslami, Selefi akimların ortaya çıktıkları siyasi, sosyo-kültürel ortam, geleneğe bakışları, Batı medeniyeti karşısında tavırları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selef ve Selefiyye. Kavramsal Çerçeve
2 İlk Dönem İslam Düşüncesinde Selefilik
3 Ehl-i Hadis Taraftarları
4 Ahmed b. Hanbel ve Selef Müdafası
5 Selefiler ve Ehl-i rey Mücadelesi
6 Selefi Müelliflerce yazılan Eserler
7 İbn Teymiyye ve Selefilik Açısından Önemi
8 Ara Sınav
9 Vehhabilik
10 Modern dönem İslam Dünyasında Selefi Akımlar
11 Hint Alt Kıtasında Selefi Akımlar: Cemaat-i İslami
12 Mısırda Selefi Akımlar
13 Modern Dönem Selefi Akımların Karakteristik Özellikleri
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63426 1391003 P.Ç. 1- Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
63427 1394791 P.Ç. 2- Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
63428 1398037 P.Ç. 3- Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
63429 1382393 P.Ç. 4- Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
63430 1390352 P:Ç. 5- Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
63431 1386148 P.Ç. 6- Alana ait sorunları tespit edebilme.
63432 1393307 P.Ç. 7- Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
63433 1400547 P.Ç. 8- Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
63434 1401680 P.Ç. 9- Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
63435 1402389 P.Ç.10- Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
63436 1385886 P.Ç.11- Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
63437 1390323 P.Ç.12- Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
63438 1383938 P.Ç.13- Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,