Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB792 Kur’an Yorum Faaliyeti ve Kırat İlmi 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi ilimlerden istifade ederek kırâat farklılıklarının Kur’ân’ı anlamaya etkisini kavrama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed (833/1429); en-Neşr fi’l-kırââti’l-’aşr, Ali b. Muhammed Dabbâ’ (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ty., I-II. 2. Mekkî b. Ebî Tâlib, Ebû Muhammed el-Kaysî (437/1045); el-Keşf an vücûhi’l-Kırââti’s-seb' ve ilelihâ ve hucecihâ, Muhyiddîn Ramadan (thk.), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1974, I-II. 3. Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd (444/1053); Câmiu’l-beyân fi’l-kırââti’s-seb’i’l-meşhûre, Muhammed Sadûk Cezâirî (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, I-II. 4. Dimyâtî, Ahmed b. Muhammed Bennâ (1117/1705); İthâfu fudalâi’l-beşer bi’l-kırââti’l-erbaate ‘aşer, Şa’bân Muhammed İsmail (thk.) Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1987, I-II. 5. el-Kâdî, Abdülfettâh b. Abdilğanî (1981); Büdûru’z-zâhira fi’l-kırââti’l-’aşri’l-mütevâtire, Dımaşk: Dâru’l-Beyrûtî, 2007. 6. Karaçam, İsmail; Kırâat İlminin Kur’ân Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatlerin Yorum Farklılıklarına Etkisi, İstanbul: İFAV, 1996. 7. Muhaysin, Muhammed Sâlim; el-Kırâât ve eseruhâ fî ‘ulûmi’l-‘Arabiyye, Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1984, I-II. 8. Akaslan, Yaşar, Kırâat-ı Aşere Tahlili, Samsun: Üniversite Yayınları, 2017.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kırâat ilminin yeterlilikleri ve sahanın temel kaynaklarıyla ilgili olarak bilgilendirme. Sahanın ana kaynakları hakkında genel bilgilere sahip olması sayesinde bir altyapı kazandırma. İlgili branşlar aracılığıyla âyetleri tahlil etme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’ân-Kırâat İlişkisi 1. hafta.pdf
2 Yedi Harf-Kırâat İlişkisi 2. HAFTA.pdf
3 Mütevâtir Kırâatler 3. HAFTA.pdf
4 Şâz Kırâatler 4. HAFTA.pdf
5 Müdrec Kırâatler 5. HAFTA.pdf
6 Mevzu Kırâatler 6. HAFTA.pdf
7 Kırâatlerin Tefsir İlmine Etkisi 7. HAFTA.pdf
8 Kırâatlerin Fıkıh İlmine Etkisi 8. HAFTA.pdf
9 Kırâatlerin Kelam İlmine Etkisi 9. HAFTA.pdf
10 Kırâatlerin Arap Diliyle Olan Münasebeti 10. HAFTA.pdf
11 Kırâat Farklılıklarının Yer Aldığı Tefsir Örnekleri 11. HAFTA.pdf
12 Kırâat Farklılıklarının Yer Aldığı Fıkıh Kaynakları 12. HAFTA.pdf
13 Hadislerin Kırâatleri Anlamadaki Yeri 13. HAFTA.pdf
14 Ahkâmu’l-Kur’ân Literatüründe Kırâat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538952 Kırâat sahasının temel kaynaklarıyla ilgili olarak altyapıya sahip olur.
2 1538953 Kırâat ilminin ilişkili olduğu branşları bilir.
3 1538959 Alanda yapılmış akademik çalışmalara hakim olur.
4 1538960 Kırâat farklılıklarının Kur’ân’ı anlamaya etkisi hususunda yeterli izahları yapar.
5 1538966 Kur’ân ve kırâat ayrımını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5
2 3 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4
3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5
4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek