Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL525 Liderlik ve Motivasyon 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, liderlik ve motivasyon konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste öğrencilere, Liderlik teorileri, liderliğe ilişkin güncel kavram tartışmalar, liderliğin örgütsel yaşamdaki önemi Motivasyon teorileri, motivasyona ilişkin güncel kavram tartışmalar, motivasyonun bireysel ve örgütsel yaşamdaki önemi hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Aysun ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Mümin Sekman, Başarı Bilimi •Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı •Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim psikolojisi, •Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği •Robbins ve Judge, Örgütsel Davranış (Çev. Ed. İnci Erdem) •Her türlü makale, bildiri, köşe yazısı vs. gibi pek çok kaynak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Liderlik teorileri, liderliğe ilişkin güncel kavram tartışmalar, liderliğin örgütsel yaşamdaki önemi Motivasyon teorileri, motivasyona ilişkin güncel kavram tartışmalar, motivasyonun bireysel ve örgütsel yaşamdaki önemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 5 19 95
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar Güç, Etkileme, Gücün Kaynakları Yönetici ve yönetim kavramı
2 Liderlik nedir? Özellikler Teorisi Endüstriyel örgütlerde liderlik
3 Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması Likert'in Liderlik Kuramı Tannenbaum ve Schmidt'in Liderlik Doğrusu Teo.
4 Fiedler'in Etkin Liderlik Modeli House'un Araç (Yol)-Amaç Modeli Reddin'in Üç Boyutlu Önderlik Model
5 Dönüşümcü ve Etkileşimci liderlik Hizmetkar liderlik, otantik liderlik Etik liderlik..
6 Karizmatik Liderlik, Yıkıcı liderlik Toksik liderlik, Hubris sendromu Bilgi toplumunda liderlere ihtiyaç var mıdır?
7 -Temel Kavramlar (Güdü, ihtiyaç, motivasyon - İhtiyaçların Tatmin Edilmesi,İhtiyaçların Yeterince Tatmin Edilmemesi veya Ertelenmesi Motivasyon kavramının tanımı ve niteliği
8 -Savunma Mekanizmaları -Bilinçaltı kişilik özelliklerinin davranışsal yansımaları (kompleksler, rüyalar, tikler, sarhoşluk
9 Kişilik Kişiliği etkileyen faktörler Kişilik kuramları Kişiliğin motivasyondaki yeri
10 Ara Sınav
11 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Herzberg’in Çift Faktör Teorisi Alderfer'in ERG teorisi
12 McClelland'ın Başarı Güdüsü teorisi Wroom'un Beklenti Teorisi Lawler ve Porter'ın Geliştirilmiş Ümit Kuramı
13 Locke'un Amaç teorisi Adams'ın Eşitlik teorisi Cranny ve Smith'in Basitleştilmiş Süreç Modeli
14 Motivasyonda süreç teorileri ve motivasyon teorilerinin karşılaştırılması Bireysel ve Örgütsel Motivasyon araçları Motivasyonu bozan faktörler, Motivasyon teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509160 Liderliğin tanımı ve amacını anlar.
2 1509161 Liderliğin tarihi gelişim sürecini öğrenir.
3 1509162 Liderlik teorileri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1509163 Motivasyon kavramını ve önemini öğrenir.
5 1509164 Motivasyon teorileri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75512 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75513 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75514 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75515 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75516 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75517 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75518 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75519 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75520 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75521 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75522 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 75538 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
13 75523 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75539 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75524 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 75540 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 75525 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 75526 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 75527 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 75528 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 75529 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 75530 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 75531 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75532 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 75533 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 75534 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 75535 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 75536 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 75537 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek