Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞN503 Güncel Ekonomik Sorunlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere ekonomi politikası üzerinde etkili olan kurum ve kuruluşların etkilerini analiz etme, güncel ekonomik sorunları bağımsız değerlendirme becerisi kazandırmak, iktisadi sorunlara özgün çözümler getirebilme yeteneği kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Hüseyin Şahin; Türkiye Ekonomisi, 11.Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2011. • Eğilmez, Mahfi ve Ercan Kumcu (2011), Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması, 15. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. • Çolak, Ömer Faruk ve Alaattin Aktaş (2011), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, 2. Baskı, Efil Yayınevi, Ankara. • Eğilmez, Mahfi (2011), Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ekonomisinin krizleri (1994, 2000 ve 2001) (krize götüren nedenler, krizden çıkış için uygulanan programlar), 2008 küresel finansal krizi ve Türkiye ekonomisi. Ekonomi politikasının tanımı, amaçları, araçları, tarihçesi; ekonomi politikası üzerinde etkili olan ulusal ve uluslar arası kurumlar ve kurumlar arası işbirliği, Türkiye’de kamu finansmanı, para ve döviz piyasaları, mali piyasalar, ödemeler dengesi sorunları; enflasyon ve işsizlik, ekonomi politikasında beklentiler, ekonominin izlenmesi ve makroekonomik göstergelerin yorumlanması, ekonomi politikası uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, ekonomi politikası teorik çerçevesi, Türkiye’de ekonomi politikası uygulamaları.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1994 ekonomik krizi ve 5 Nisan 1994 İstikrar programı; istikrar kararlarının nedenleri, amaçları, programın özellikleri ve stratejisi, programın uygulanması ve uygulama sonuçları,
2 Türkiye ekonomisinde ertelenen reformlar, 2000 yılı Enflasyonla Mücadele Programı, 2001 yılı ekonomik krizi, 2002-2004 IMF Güçlü Ekonomiye Geçis Programı ve program kapsamında yapılan düzenlemeler, uygulanan makroekonomik politikalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
3 2007 Küresel finans krizi ve Türkiye ekonomisi: krizin nedenleri, özellikleri, dünya ve Türkiye ekonomisini etkileme kanalları, dünya ve Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı etkileri
4 Türkiye’de Kamu Finansmanı: Bütçenin okunması ve yorumlanması, kamu kesimi borçlanma gereksinimi, iç borçlanma ve yöntemleri, Hazine dış borçlanması ve yöntemleri, borç stoku-borç yükü, borç servisi, bütçe dışı kamu maliyesi.
5 Para ve Döviz Kuru Piyasaları: Merkez bankası ve bankacılık kesimi bilanço analizi, döviz kuru sistemleri ve kurların belirlenmesi, Türkiye’de para politikası, faiz politikası (düşük faiz-yüksek kur, yüksek faiz-düşük kur politikalarının değerlendirilmesi)
6 Mali Piyasalar (Para ve Sermaye Piyasaları): Borç verilebilir fonlar piyasası, para piyasasında bankalar ve temel işlevleri, karşılaştıkları riskler, 2000-2001 bankacılık krizi, bankacılık sektörünün denetimi ve yeniden yapılandırılması süreçleri.
7 Ödemeler Dengesi: Ödemeler dengesi tablosunun ayrıntılı analizi. Cari işlem dengesi sorunu, anlamı, kapatılması ve sürdürülebilirliği tartışmaları. Sermaye hareketleri dengesinin anlamı, sürdürülebilirliği ekonomi politikası üzerindeki etkileri, net hata ve noksan sorunu.
8 Enflasyon: Tanımı, çeşitleri, nedenleri, Türkiye’de fiyat endeksleri ve hesaplanması (ÜFE ve TÜFE), endeks yorumları, Türkiye’de enflasyon, enflasyonla mücadelenin geçmişi, enflasyonda endeksleme vb.
9 Ekonomi politikasında beklentiler: Beklenti oluşturma süreçleri (beklenti türleri), rasyonel beklentiler teorisi, beklentilerin ekonomi politikasındaki yeri ve önemi.
10 Ekonominin İzlenmesi: GSYİH büyümesini tahmin, bütçeyi okuma, kamu borçlanmasını izleme, ödemeler dengesini izleme, parasal göstergelerin yorumlanması, mevduat ve kredi değişmeleri, borsa endeksinin izlenmesi.
11 Makroekonomik göstergelerin uygulamalı yorumlanması: Reel sektörün analizinde kullanılan göstergeler, finansal sektörün analizinde kullanılan göstergeler
12 Ekonomi politikası uygulamalarında karşılaşılan sorunlar: Siyaset ve bürokrasi kaynaklı sorunlar, gecikmelerin yarattığı sorunlar, kişi ve kurumlardan kaynaklanan sorunlar, kurumsal düzenlemelerin gerekliliği
13 Ekonomi Politikası İçin Teorik Çerçeve: Para, maliye, kur, faiz, dış ticaret politikası, istikrar politikaları.
14 Türkiye’de Ekonomi Politikası Uygulamaları: 2000 yılı öncesi ve sonrasında uygulanan ekonomi politikaları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75454 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75455 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75456 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75469 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75457 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75458 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75459 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75460 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75461 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75470 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75473 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
12 75482 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
13 75472 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75481 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75471 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
16 75480 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
17 75474 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
18 75464 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
19 75463 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
20 75462 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
21 75475 Alanı ile ilgili yazılım, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
22 75468 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
23 75467 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75466 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
25 75465 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
26 75479 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
27 75478 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
28 75477 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
29 75476 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.