Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306015022012 Genel Ekonomi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

İktisat biliminin mikro (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, endüstri) ve makro (milli gelir hesaplamaları, para, enflasyon, işsizlik, konjonktürel dalgalanmalar, dış ticaret vb.) temel kavramlarını öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek sağlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arz, talep ve esneklikler, arz ve taleple ilgili uygulamalardan örnekler, tüketici teorisi, üretici teorisi, üretim fonksiyonu ve verim analizi; maliyet analizi; tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet, oligopol piyasaları; üretim faktörleri piyasası; milli gelir ve hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler, dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelirinin belirlenmesi, milli gelir ve fiyatlar ilişkisi, ekonomide paranın yeri ve analizi, enflasyon analizi, istihdam ve işsizlik analizi, ekonomik hayatta konjonktürel dalgalanmalar, istikrar politikaları, dış ekonomik ilişkiler, büyüme ve kalkınmaya giriş.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler, King kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, esneklik ve verginin yansıması
2 Tüketici teorisi, eş-marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi: Kardinal yaklaşım, farksızlık analizi, farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi
3 Üretim fonksiyonu ve verim analizi, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri, eş ürün eğrileri, faktörler arası ikame, eş maliyet doğrusu, en düşük maliyetle üretim, firmanın genişleme yolu
4 Maliyet analizi, kısa dönem maliyet eğrileri (sabit, değişken, toplam, ortalama ve marjinal maliyetler), maliyetler ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri, içsel ekonomiler, dışsal ekonomiler
5 Tam rekabet piyasası, piyasanın özellikleri, toplam maliyet-toplam hasılat ile marjinal maliyet-marjinal hasılat yöntemlerine göre kısa dönem firma dengesi, aşırı kar-normal kar ve zarar eden firmaların analizi, uzun dönemde firma dengesi, endüstri dengesi, tam rekabet piyasasının eleştirisi
6 Aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve aksak piyasa türleri, Monopol piyasası, piyasaya giriş engelleri, monopolde firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi
7 Monopolcü rekabet piyasası, ürün farklılaştırması, piyasaya giriş çıkış serbestisi, kısa dönem firma dengesi, uzun dönem firma ve grup dengesi, monopolcü rekabet piyasasının eleştirisi,
8 Oligopol piyasası, piyasanın özellikleri, oligopol dengesi, Cournot’un düopol modeli, dirsekli talep eğrisi modeli, kartel modeli, oyun teorisinin oligopole uygulanması, oligopolün eleştirisi, piyasa yoğunlaşmasının ölçümü (endeksler)
9 Milli gelirle ilgili temel kavramlar, milli geliri belirleyen faktörler, milli gelir hesaplama yöntemleri
10 Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelir hesaplamaları
11 Milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi ilişkisi, milli gelir ve faiz düzeyi ilişkisi
12 Paranın tanımı, fonksiyonları ve özellikleri, ekonomideki rolü, para arzı ve faiz ilişkisi
13 Enflasyon (tanımı, türleri, nedenleri), enflasyonun etkileri, enflasyonla mücadele)
14 İstihdam ve işsizlik; istihdam kavramı, işsizlik türleri, enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki (Phillips eğrisi anazine giriş), işsizlikle mücadele politikaları
15 Ekonomik hayattaki konjonktürel dalgalanmalar (konjonktür devresi, konjonktür dalgalanmalarının nedenleri, uygulanacak politikalar)
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67722 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67723 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67724 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67737 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67725 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67726 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67727 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67728 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67729 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67738 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67741 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
12 67742 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
13 67743 Alanı ile ilgili yazılım, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
14 67747 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
15 67750 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
16 67740 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 67732 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
18 67736 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
19 67746 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
20 67749 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 67739 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
22 67731 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
23 67735 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67745 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
25 67748 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
26 67730 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
27 67734 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
28 67744 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
29 67733 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.