Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilere Türkiye'nin Doğal Alanlarının amacını, hedefini ve uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz, C, 2000, “Turizmin Gelişmesinde Jeomorfolojik Faktörlerin Engelleyici Rolü: Batı Karadeniz Bölümü, Sinop-İnebolu Arası Örneği”, OMÜ Fen-Ed. Fak. Dergisi, Coğrafya Serisi, Sayı:1 155–170, Samsun Yılmaz, C,.2002, “Bolu İlinin Ekoturizm Potansiyeli ve Sorunları”, Batı Karadeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü, Bolu Valiliği Konferans Salonu, Bolu. Yılmaz, C, 1994, “Türkiye’de Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Gelirlerinin Arttırılmasında Batı Avrupa’daki İşçilerimizden Faydalanma İmkânları”, 1994 Turizm Yıllığı, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, 328–342, Ankara Tümertekin, E. ve N.Özgüç, 2009, Ekonomik Coğrafya -Küreselleşme ve Kalkınma, İstanbul: Çantay Kitabevi. Özgüç, N. 2007. Turizm Coğrafyası ,Özellikler ve Bölgeler, İstanbul: Çantay Kitabevi Yılmaz, C (2002) “Sürdürülebilirlik Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz; Alpler ve Karadeniz Dağları – A Comparative Analysis Point of View Sustainability; Alps and Black Sea Mountains”, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, (25–27 Haziran 2002), Orman Bakanlığı Yayın No:183, (188–195), Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal güzelliklerin kullanımı, Turizmin kalkınmaya ve gelişmeye katkıları, Turizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler, Turizmin ekonomik etkileri, Turizmin kültürel ve toplumsal etkileri, Yeryüzünde turizm alanlarının dağılışı, Turizm ve planlama, Ülkelerin tanıtımında turizmin rolü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm 'in tanımı
2 Turizmin gelişiminde rol oynayan etkenler
3 Turizmde arz: Ulaşım sistemleri ve turizm ilişkisi
4 Turizmde arz: Çekicilikler (Klimatik, kıyı ve deniz ve doğal yaşam kaynakları)
5 Turizmde tarihi kaynaklar
6 Turizmde Konaklama
7 Turizmin ekonomik etkileri
8 Arasınav
9 Doğal kaynakların turizm amaçlı kullanımı
10 Tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı,
11 kültürel ve şehirsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı
12 Yeryüzünde turizm alanlarının dağılışı
13 Türkiye’de turizm alanlarının dağılışı
14 Turizm ve planlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192580 Turizm ve Kalkınma ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli
2 1192809 Turizm ve Kalkınmaya ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli
3 1192810 Turizm ve Kalkınma ile ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek