Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE603 Coğrafya Eğitiminde Veri Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Coğrafya Eğitiminin veri kaynakları, veri toplama araçlarının geliştirilmesi, veri organizasyonu, veri girişi, veri analizi ve yorumlanması konularında bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak, dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem ZEREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Büyüköztürk, Ş. 2015. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2 Büyüköztürk, Ş. 2013. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 3 Kuş, E. 2012. Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 4 Kuş Saillard, E. 2006. Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık. 5 Kuş Saillard, E. 2011. Systematic Versus Interpretive Analysis with Two Caqdas Packages: Nvivo and MAXQDA. Forum: Oualitative Social Research, 12 (1), Art. 34, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101345 6 Rogerson, P. A. 2001. Statistical Methods Analysis in Geography. Sage Publications. 7 Tavşancıl, E. 2014. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 8 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; coğrafya eğitimi alanına yönelik istatistiksel veri analizi ve yorumlanması konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Süreci ve Veri Analizi.
2 Veri Analizi İçin Uygun İstatistik Tekniğin Seçimi.
3 SPSS Veri Dosyası Oluşturma, Verilerin Betimlenmesi, Frekans Dağılımı.
4 İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler T-Testi (Independent Samples T-Test).
5 İlişkili Örneklemler İçin T-Testi (Paired Samples T-Test).
6 Geçerlik ve Güvenirlik Analizlerinde Kullanılan İstatistikler: Madde-Toplam Puan Korelasyonu, Cronbach alfa güvenirliği.
7 Ara sınav.
8 Nitel ve Nicel Araştırmalar Arasındaki Farklar.
9 MAXQDA ile Nitel Veri Analizinde Temel Adımlar: Kodlama Yapma, Kodların İçeriklerini Birleştirme, Kodlu Bölümlere Ağırlık Verme, Değişkenleri Veri Kaynakları ile Birleştirme, Metinler Arası veya Harici Kaynaklarla İlinti (Link) Kurma.
10 Kelime Frekanslarını Görme: Max Dicto.
11 Veri Görselleştirme: Model Oluşturma, Kodların Belgelere Göre Dağılımını Görselleştirme.
12 Literatür Taramada Kullanılan Belgeleri Dosyalama: Belgelerdeki Kavramları, Tarihleri, Yazarları, Bulguları Sınıflandırma, Kelime Sıklıklarını Denetleme.
13 Memo Yazma: Metinlerin Tümü veya Belirli Bölümleri için Yorum Kaydetme.
14 Değerlendirme.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173412 SPSS programında veri dosyası oluşturabilme, kodlama yapabilme, veri analizi için uygun komutları seçebilme.
2 1179521 MAXQDA 11 PLUS programında veri dosyası oluşturma, kodlama yapabilme, kodların içeriklerini birleştirebilme.
3 1184536 MAXQDA 11 PLUS programında içerik analizi yapabilme, veri görselleştirebilme, literatür taramada kullanılan belgeleri dosyalayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.