Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS432 Deprem Mühendisliğine Giriş (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilke ve kurallarının uygun yönetmelikler çerçevesinde verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Azer KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kasimzade A.A., Structural Dynamics : Fundamentals and Application on Earthquake Engineering (is included education and dynamic analysis programs CD) , Istanbul, Beta Publication , (First edition 1998) Second edition,2005,p.527.(ISBN 975-511-381-9)http://www.mathworks.com/support/books/book8465.html Kasimzade A.A., Finite Element Method : Fundamentals and Application on Structural Mechanics (is included education and finite element analysis programs CD) , Istanbul, Beta Publication ,(First edition 1997) Second edition,2005,p.827.(ISBN975-511-379-7) Chopra A.K., Dynamics of Structures : Theory and Applications to Earthquake Engineering, Fourth Edition,2013, p.876. Not: A.A Kasımzade 2005a,2005b referansları yukarıdaki seçilmiş konuları desteklemesi için gereken bilgisayar yazılımlarını içermektedir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapıların çok dinamik serbestlik dereceli ayrık sistem olarak modellenmesi; Sönümlü sistemlerin modların superpozisyonu yöntemi ile incelenmesi; Rijit katlı çerçevelerde P-Δ etkisi; Yapıların zaman tanım alanında sayısal yöntemle incelenmesi; Deprem etkisine temel yalıtımlı yapıların tepkisi; Yönetmeliklerde deprem etkisine zaman tanım alanında, mod birleştirme, eşdeğer deprem yükü yöntemleri ile inceleme özellikleri; Dinamik etkilere yapıların SEM ile modellenmesi özellikleri. Rijit katlı binaların deprem etkisine modelleme özellikleri. Deprem sonrası hasar belirlenmesi; Onarım ve güçlendirme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 28 28
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 3 3
24 Seminer 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapıların çok dinamik serbestlik dereceli ayrık sistem olarak modellenmesi. DMG.pptx
2 Klasik, klasik olmayan sönüm, özellikleri ve kurulma yöntemleri. DMG.pptx
3 Statik yoğunlaştırma yöntemi. DMG.pptx
4 Dinamik yoğunlaştırma yöntemi. DMG.pptx
5 Sönümlü sistemlerin modların superpozisyonu yöntemi ile incelenmesi. DMG.pptx
6 Rijit katlı çerçevelerde P-Δ etkisi. DMG.pptx
7 Yapıların zaman tanım alanında sayısal yöntemle incelenmesi. DMG.pptx
8 Deprem etkisine temel yalıtımlı yapıların tepkisi. DMG.pptx
9 Deprem , özellikleri ve etkisine yapıların tepkisinin deprem yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirilmesi. DMG.pptx
10 Ara sınav. DMG.pptx
11 Yönetmeliklerde deprem etkisine zaman tanım alanında inceleme özellikleri DMG.pptx
12 Yönetmeliklerde deprem etkisine mod birleştirme yöntemi ile inceleme özellikleri. DMG.pptx
13 Yönetmeliklerde deprem etkisine eşdeğer deprem yükü yöntemi ile inceleme özellikleri DMG.pptx
14 Dinamik etkilere yapıların sonlu elemanlar metodu ile modellenmesi.Rijit katlı binaların deprem etkisine modelleme özellikleri. Deprem sonrası hasar belirlenmesi ; Onarım ve güçlendirme yöntemleri DMG.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80942 1392437 Yapıların çok dinamik serbestlik dereceli ayrık sistem olarak modellenmesini öğrenebilecek.
80943 1394647 Sönümlü sistemlerin modların superpozisyonu yöntemi ile incelenmesini öğrenebilecek.
80944 1397938 Rijit katlı çerçevelerde P-Δ etkisini öğrenebilecek.
80945 1384137 Yapıların zaman tanım alanında sayısal yöntemle incelenmesini öğrenebilecek.
80946 1390801 Deprem etkisine temel yalıtımlı yapıların tepkisini öğrenebilecek. Yönetmeliklerde deprem etkisine zaman tanım alanında, mod birleştirme, eşdeğer deprem yükü yöntemleri ile inceleme özelliklerini öğrenebilecek; Dinamik etkilere yapıların SEM ile modellenmesi özelliklerini öğrenebilecek; Rijit katlı binaların deprem etkisine modelleme özelliklerini öğrenebilecek; hasar belirleme, onarım ve güçlendirme bilinci olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.