Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dil ile toplum arasındaki ilişkiyi kavratma, dildeki eşzamanlı çeşitliliğin bireysel ve grupsal yönlerini inceleme, dilin ve toplumun bireyin kimliğinin oluşmasındaki belirleyici rolünü tartışma, dil ve cinsiyet bağıntısını inceleme, dil planlaması, çokdillilik gibi önemli toplumdilbilim kavramlarını inceleme, dili sosyal örgüsü içerisinde değerlendirebilme, Toplumdilbilimin çalışma alanları ve yabancı dil öğretiminin temelleri ile ilgili bağları kurabilmeve ilişkilendirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. MÜFİT ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. Wardhaugh. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell. K. Bolton and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge. R. Fasold. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell. R. Fasold. (1987). The Sociolinguistics of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Blackwell. J.K. Chambers. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell F. Coulmas. (1996). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford. Basil Blackwell. Loveday, L. (1995). The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language.Oxford, Pergamon Pub. Hudson, R. (1993). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge U.P. Labov, William (1972). The logic of nonstandard English. Language in the Inner City. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. Originally published 1969 in Georgetown Monographs in Language and Linguistics Lindemann, Stephanie (2002). Listening with an attitude: A model of native-speaker comprehension of non-native speakers in the US. Language in Society Lippi-Green, Rosina (1994). Accent, standard language ideology, and discriminatory pretext in the courts. Language in Society Lippi-Green, Rosina (1997). English with an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States. New York: Routledge. Lo, Adrienne (1999). Codeswitching, speech community membership, and the construction of ethnic identity. Journal of Sociolinguistics Pennycook, Alastair (2000). The social politics and the cultural politics of language classrooms. In Joan Kelly Hall and William G. Eggington (eds) The Sociopolitics of English Language Teaching. Buffalo, NY: Multilingual Matters, Skutnabb-Kangas, Tove (2000). Linguistic Human Rights and Teachers of English. In Joan Kelly Hall and William G. Eggington (eds) The Sociopolitics of English Language Teaching. Buffalo, NY: Multilingual Matters,

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil, diyalektler ve çeşitlilikler, Pidgin ve Kreol (Sınıra yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların) dilini kullananlar, kod seçimi, topluluk konuşmaları, bölgesel ve toplumsa varyantlar, dil değişimi, dil ve kültür ilişkisi, kökenbilim ve sözcüklerin kökenini inceleme yöntemleri, dil ve cinsiyet, dil ve planlamayla ilgili çeşitli incelemeler yapmak, dil ile toplum arasındaki çok yönlü ilişkinin bireysel ve grupsal yönlerinin incelemek, dildeki eşzamanlılığı ,toplumsal etkenlerin ilişkisini ve kimliğin oluşmasındaki rolü tartışmak, dil planlaması, çok dillilik gibi toplumsal konuları tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
10 Tartışma 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Terminoloji-Sosyolinguistik görecelik
2 Konuşma kuralları
3 Sözel Etkileşim ve iletişim
4 İngilizce konuşan toplumlarda sosyodilbilimsel davranış
5 Konuşma davranışları ve sosyal dinamizm
6 Yanlış etkileşim
7 Dil ve kültür
8 Etnografi ve etnometodoloji
9 Dil ve cinsiyet
10 Ara sınav
11 Sosyal sınıf faklılıkları
12 Dialekt ve dilde standart
13 İkidillilik
14 Çokdillilik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125577 1183007 1. Dil ve toplum arasındaki ilişkiyi öğrenecekler
125578 1188280 2. Dilde cinsiyet farklılıklarını araştırmayı öğrenecekler
125579 1198455 3. Tekdilli ve çokdilli toplumlar arasındaki bağıntıyı öğrenecekler
125580 1183999 4. Sosyal sınıf farklılıklarının, lehçe ve dialekt gibi kavramların toplumun dilini nasıl etkilediğini öğrenecekler
125581 1206777 5. Toplumdilbilimin yabancı dil öğretimine katkılarını öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68300 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68301 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68302 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68304 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 68306 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 68310 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68309 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 68312 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 68303 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 68305 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 68307 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 68308 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 68311 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek