Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END482 Stratejik Planlama (TS 8.2) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Geleceğin yöneticilerine işletmelerde değer yaratabilmeleri için; işletmeleri etkileyen iç ve dış çevre faktörleri değerlendirebilme, işletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilme, işletmenin çevreye uyumunu sağlayabilme ve bununla ilgili gerekli analizleri yapabilme yeteneğini geliştirme, karşılaşılan fırsat ve tehditleri belirleyebilme, bu kapsamda hedefleri belirleyebilme, stratejik fayda sağlama, rakiplerle kıyaslama yapabilme vb yetenekleri, bilgiyi ve deneyimi sağlamak amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Eren E. (2010), "Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası", Beta Basım Yayım 2) Ülgen H., Mirze S.K., (2010), "İşletmelerde Stratejik Yönetim", Beta Basım Yayım 3) Dinçer Ö. (2007), "Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası", Alfa Yayınları 4) Aswathappa K., Reddy G. Sudarsana, (2010), "Strategic Management : Concepts and Cases", Himalaya Pub. House 5) Appannaiah H. R., Narayana Reddy P., Ramanath H. R., (2009), "Strategic Management", Himalaya Pub. House

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

strateji, stratejik yönetim ve temel kavramları, stratejik planlama, durum analizi, stratejik amaç ve hedef belirleme, performans göstergelerinin belirlenmesi, stratejik analizlerin yapılması, örnek olaylar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 14 5 70
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Strateji kavramı ve stratejinin önemi
2 Stratejik yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili genel kavramlar
3 Stratejik yönetim süreçleri
4 Stratejik planlama
5 Durum analizi (SWOT analizi) - özdeğerlendirme
6 Durum analizi (SWOT analizi) - dış değerlendirme
7 Stratejik amaç belirleme
8 Stratejik hedef belirleme
9 Performans göstergelerinin belirlenmesi
10 Performans programı-bütçe ilişkisi
11 Stratejik fayda analizi
12 Portföy analizi
13 Stratejik yönetim için örnek olay
14 Stratejik yönetim için örnek olay

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237880 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 2 1 3 4 2 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek