Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL725 Modern Devlet Kuramları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla devlet olgusunu inceler. Ders, devlet olgusuna ilişkin farklı kuramsal açıklamaları irdeleyerek Türkiye’de kamu yönetimi üzerine görüş alanını genişletmeyi ve bu alanda nitelikli bilimsel çalışma yapılmasının önünü açmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Öğrenciler tartışılan her kaynak kitap üzerine kısa bir değerlendirme yazısı teslim etmekle yükümlüdür. Dersin öğrencileri bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye kimi seçenekler sunulmaktadır. Değerlendirme a) derse devam, b) dönem içi hazırlık ve tartışmalara katılım, c) kısa değerlendirme yazıları, d) dönem sonu ödevi sunuşu ve e) dönem sonu ödevi raporu temelinde yapılmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oktay Uygun, Devlet Teorisi, Oniki Levha, 2017. Cem Eroğul, Devlet Nedir?, İmge Kitabevi, Ankara. Christopher Pierson, Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, Çivi Yazıları, İstanbul 2002. Martin Cornoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, Çev. Simten Coşar vd., Dipnot Yayıncılık, İstanbul 2014. Mark Neocleous, Devleti Tahayyül Etmek, Çev. Akın Sarı, Nota Bene, Ankara 2014. Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Çev. Osman Akınhay-Abdullah Yılmaz, Belge Yayınları, İstanbul 1993. Birgül A. Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, İmge Kitabevi, İkinci Baskı (ilk baskı 1996), Ankara 2010. Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005. Nuray E. Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Jean-Claude Paye, Hukuk Devletinin Sonu, Çev. Demet Lüküslü, İmge Kitabevi, Ankara 2008. Mark Neocleous, Güvenliğin Eleştirisi, Çev. Tonguç Ok, Nota Bene, Ankara 2014. Vecihi Timuroğlu, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 2006/I, s. 1-40. Franz Oppenheimer, Devlet, Çev. Alaeddin Şenel-Yavuz Sabuncu, 2. Baskı, Engin Yayıncılık, İstanbul 1997. Marc Abeles, Devletin Antropolojisi, (Çev. Nazlı Ökten), Kesit Yayıncılık, İstanbul 1998. Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, (Çev. Mehmet Sert ve Nedim Demirtaş), Munuit Yayınevi, İstanbul 1991. Farabi, El-Medinet’ül Fazıla (İdeal Devlet) İbni Haldun, Mukaddime. Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devlet kavramının tarihsel ve toplumsal boyutları; devlet-toplum-sınıf ilişkilerinin tarihsel ve mekânsal bağlamda değişen doğası; modern devletin (kapitalist-sosyalist-üçüncü dünya) geçirdiği dönüşümler; devletin liberal, kurumsalcı, eleştirel yaklaşımlarca (toplumsal alanı belirleyen-tanımlayan bir özne, toplumsal alan tarafından belirlenen bir bağımlı değişken, bir toplumsal ilişki ya da bir mücadele alanı olarak) nasıl kavramsallaştırıldığı; çağdaş siyasal sistemlerde devlet-toplum ilişkilerinin doğası; Türkiye’de devlet-toplum ilişkisi ve devlette reform olgusu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 22 22
21 Rapor Sunma 1 9 9
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
34 Okuma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş ve Genel Bilgilendirme MDK-1.docx
2 Devletin Doğası ve İşlevleri: Tarihsel Değerlendirme MDK-2.docx
3 Devletin Doğası ve İşlevleri: Tarihsel Değerlendirme MDK-3.docx
4 Modern Devletin Oluşumu: Portekiz-İspanya MDK-4.docx
5 Modern Devletin Oluşumu: Hollanda MDK-5.docx
6 Modern Devletin Oluşumu: Birleşik Krallık MDK-6.docx
7 Modern Devletin Oluşumu: Fransa MDK-7.docx
8 Modern Devletin Oluşumu: Almanya MDK-8.docx
9 Modern Devletin Oluşumu: Amerika Birleşik Devletleri MDK-9.docx
10 Modern Devletin Oluşumu: Sovyetler Birliği ve Rusya MDK-10.docx
11 Türkiye'de Modern Devletin Oluşumu: Osmanlı İmparatorluğu Dönemi MDK-11.docx
12 Türkiye'de Modern Devletin Oluşumu: Türkiye Cumhuriyeti MDK-12.docx
13 Modern Devletin İşlevleri MDK-13.docx
14 Değerlendirme MDK-14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442646 Devlet olgusunu tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla analiz eder.
2 1442663 Türkiye’de devlet-toplum ilişkisini irdeler.
3 1442712 Devlette reform olgusunu açıklayabilir.
4 1442717 Modern devletin geçirdiği dönüşümleri karşılaştırabilir.
5 1442730 Kamu yönetimi üzerine nitelikli bilimsel çalışma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76394 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 76397 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 76395 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 76398 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 76393 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 76405 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 76406 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 76399 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 76400 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 76401 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 76402 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 76403 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 76404 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4
2 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4
3 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4
4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4
5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek