Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA101 Almanca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Dersin İçeriği B1 dilbilgisi düzeyine uygun olarak konj.II fiil çekimini ve kullanıldığı yerleri söyleyebilme, Konj.II’nin modal fiillerle kullanımını gösterebilme, adlaşmış sıfat çekimlerini ve sıfatlarda derecelendirmeyiörnek cümle içinde kullanabilme, wenn bağlacıyla yapılan cümleleri, ob bağlacı ile dass bağlacı ile ve diğer bağlaçlı cümleleri karşılaştırabilme , modal fiil gibi çekimlenen “sehen” “hören” “lassen”” fiillerinin nasıl kullanıldığını gösterebilme ,edilgen yapıyı açıklayabilir, çift bağlaçlı cümle yapısını cümle içinde kullanabilir, gelecek zaman (Futur) kipini diğer zaman kipleriyle karşılaştırabilir, Konj.II geçmiş zaman ekiyle çekimini, sıfat fiileri (Partizip I ve Partizip II)ile ilgili kuralları söyleyebilir, ayrılabilen fiiller ve anlam kaymalarını ifade eden ekleri listeleyebilir,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

em-neu Brückenkurs Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1, Michale Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dörte Weers, Hueber-Verlag Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. Dreyer&Schmitt ve bazı internet kaynakları: nthuleen-mein-deutschbuch-Goethe Institut.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konjunktiv II / Finalsaetze
2 Modolaverben / Reflexive Verben
3 Temporale Konnektoren / Temporale Praepositionen
4 Vergangenheit / Verben mit trennbaren und nicht trennbaren Vorsilben
5 Textgrammatik
6 Passiv / Relativsaetze
7 Kausale und konzessive Konnektoren /indirekte Fragen
8 Lokale Praepositioen / Wechselpraepositionen
9 Arasınav
10 Lokale Adverbien / Imperativ /Negation
11 Verben mit Praeposition / Infinitiv mit zu
12 Komparativ / Superlativ
13 Ordinalzahlen / Partizip I und Partizip II in Adjektivfunktion
14 Bedeutungsunterschied zwischen Partizip I und Partizip II / werden-Infinitiv

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8331 1217534 Türkçedeki yapılarla olan benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırabilir ya da değerlendirebilir.
15087 1217599 B1 düzeyindeki Almanca gramer kurallarını cümle bazında veya metinlerde açıklayabilir,formüle edebilir, kullanabilir
17530 1217581 Okuduğu ya da duyduğu metinlerdeki gramer yapıları çözümleyebilir
24516 1217575 Konuşurken ve yazarken karmaşık yapıda, bağlaçlı ve yan cümlelerden oluşan uzun cümleler kurabilir.
25466 1217608 Bu yapıların gerçek yaşamada nasıl kullanıldığını örneklendirebilir.
34952 1217607 Konuşurken akıcı bir şekilde bu yapıları kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.