Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKY606 Sağlık Politikaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Sağlık politikasını felsefi yaklaşımlar, ideolojik yaklaşımlar çerçevesinde tanımlamak. Sağlık politikalarında çağdaş gelişmeleri incelemek. Türk sağlık politikasını diğer ülkelerin politikaları ile karşılaştırarak analiz etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üye. Gülpembe Oğuzhan

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

www.oecd.org, OECD, Health policies and data, OECD Health Policy Studies www.saglik.gov.tr www.who.int www.sgk.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler, sosyal güvenlik sisteminin tanımı, amacı ve fonksiyonları, Türkiye’de ve dünyada uygulanan sağlık politikaları ve sosyal güvenlik sistemleri, sağlık işletmeleri için planlama süreci, uygulama ve değerlendirme aşamaları

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 14 0 7
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
21 Rapor Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
34 Okuma 14 3 42
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67532 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 67533 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 67528 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 67529 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
5 67530 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
6 67523 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 67531 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 67524 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 67525 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 67526 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 67527 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.