Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT110 Siyasi Tarih 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu derste, ilk çağlardan 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan siyasi gelişmeler, basın ürünlerinin ortaya çıktığı andan itibaren yoğunlaşarak işlenecektir. Bu sayede öğrencilerin, mesleki yaşamlarında tarihsel olgulardan faydalanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oral, Sander, Siyasi Tarih, C. 1-2, Ankara: İmge Kitabevi, 2016. Fahir, Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), C. 1, Ankara: Alkım Yayınları, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyasi tarih, tarihin ilmî metotlarını kullanarak devletler arası siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkileri temele alan bir çalışma alanıdır. Buradan hareketle, toplumların devletleşme süreçlerinden başlayarak, farklı devletlerin dünyada söz sahibi olduğu dönemlerin özellikleri çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Osmanlı Devleti ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'ne komşu olması ve matbaanın bulunması sebebiyle Avrupa'nın tarihsel dönüşümüne ve basın ürünlerinde yaşanan gelişmelere özel önem atfedilmektedir. Bunların dışında, dünyanın genelini etkileyen I. ve II. Dünya Savaşları da dersin kapsamı dahilinde değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 1 18 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 "Tarih nedir? ve Siyasi tarih nedir?" soruları çerçevesinde dersle ilgili terimlerin açıklanması ve devletlerin ortaya çıkış süreçlerine giriş. Tarih_Nasil_Yapilir_-_Francois_Cadiou_Clarisse_Cou.pdf
2 Devletlerin ortaya çıkışı ve tarım toplumundan İslam'ın doğuşuna kadar kısa dünya tarihi. Devletin K__ken Teorileri A____s__ndan Devleti Do__uran Etmenler_ __e__itli Uygarl__klar ve Topluluklar __zerinden Bir De__erlendirme[#440121]-528525.pdf
3 İslamiyetin doğuşu, Moğol hakimiyeti süreci ve 1453'e kadar kısa dünya tarihi. Ortacag_Islam_Dunyasinda_Bilim_ve_Batiya.pdf
4 16. yüzyıl Avrupa Tarihi, rönesans ve reform hareketleri. C34015738.pdf
5 Matbaanın icadı, iletişim araçlarının gelişimi ve Fransız Devrimi. DEVR__MDEN G__N__M__ZE FRANSIZ S__YASAL S__STEM__N__N EVR__M__[#205698]-181139.pdf
6 Feodalizm, sanayi devrimi ve liberalizm. 10.25272-j.2149-8539.2016.2.3.04-598770.pdf
7 Sömürgecilik yarışı, basının işlevi ve I. Dünya Savaşı'na giden süreç. C37012310.pdf
8 Milliyetçilik ve üniter devletlerin yükselişi. C30009700.pdf
9 Ara sınav. nedim ipek amele.pdf
10 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin durumu. C06002317.pdf
11 I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan anlaşmalar ve Bolşevik Rusya. C30009804.pdf
12 Amerika'nın yükselişi, 1929 ekonomik buhranı ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sistemine entegrasyonu. ABD_Hegemonyasi.pdf
13 II. Dünya Savaşı'na giden süreç ve diktatörlüklerin güçlenmesi. 2291-published.pdf
14 II. Dünya Savaşı 2291-published.pdf
15 Final Sınavı. nedim ipek amele.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444833 Rönesans ve reform hareketleri ile Fransız ve endüstri devrimleri arasındaki ilişkileri kavrar.
2 1417075 Feodalizm, liberalizm ve diğer siyasi ve ekonomik görüşlerin ortaya çıkış süreçlerini kavrar.
3 1419893 Birinci ve İkinci Dünya Savaşları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur.
4 1433737 Dünya sisteminde üstünlüğün devletler arasında el değiştirmesinin nedenlerini kavrar.
5 1433747 Tarihsel süreç içerisinde Osmanlı Devleti'nin geçirdiği evreleri kavrar.
6 1433767 Matbaanın bulunması ve iletişim araçlarının gelişmesinin dünya siyasetine etkisini kavrar.
7 1433927 Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sistemi içindeki yeri hakkında bilgi sahibi olur.
8 1433993 Siyasi tarih bilgisiyle güncel olayları mesleki yaşamına adapte eder ve yorumlar.
9 1458272 Devletlerin ortaya çıkışında rol oynayan etmenleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5
2 5 4 2 5
3 5 4 2 5
4 5 4 2 5
5 5 4 2 5
6 5 3 4 2 5
7 5 4 2 5
8 5 4 2 5
9 5 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek