Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT101 İletişim Bilimine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

İletişim Bilimine Giriş dersinin amacı, öğrencilerin iletişim olgusunu çeşitli yönleri, özellikleri, türleri ve boyutlarıyla kapsamlı bir biçimde öğrenmelerini sağlamaktır. Bir başka anlatımla, ders, iletişim fakültesi öğrencilerinin iletişim literatürüne ilişkin bilgi birikimi ve donanım sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler iletişim olgusuna ilişkin hem kavramsal hem de teorik düzeylerde bilgi edinmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güngör, Nazife. 2012; İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara. (Ana Kaynak) Güngör, Nazife. 2012; İletişim. Kuram ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. Doğan Cüceloğlu. İnsan İnsana. Remzi Kitabevi, İstanbul. Peter Hartley. 2014. Kişilerarası İletişim. İmge Kitabevi, Ankara. Eric Maigret. 2012; Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, İletişim Yayınları, İstanbul. Jacques Perriault. İletişim Biliminin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Mutlu, Erol. 2004; İletişim Sözlüğü (Dördüncü Basım), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Fiske, John. 2003; İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Aziz, Aysel. 2010; İletişime Giriş, Hiperlink, İstanbul. McQuail, Denis, Windahl, Sven; Kitle İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, İmge Kitabevi, Ankara. Zıllıoğlu, Merih. 2003; İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul. Usluata, Ayseli. 1994; İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul. Oskay, Ünsal. 2005; İletişimin ABC'si, Der Yayınları, İstanbul. Erdoğan, İrfan. 2002; İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara. Özçetin, Burak. 2018; Kitle İletişim Kuramları. Kavramlar, Okullar, Modeller. İletişim Yayınları. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

İletişim Bilimine Giriş dersinin içeriği kapsamında; - İletişim kavramının genel ve spesifik tanımları - Farklı ekollerin iletişim olgusuna ilişkin yaklaşımları - İletişimin işlevleri - İletişimin temel oluşturucu öğeleri, yan öğeleri ve aracı öğeleri - İletişimin işleyişine ilişkin farklı yaklaşımlar - İletişim modelleri - İletişim türleri - İletişim biçimleri - İletişim düzeyleri - İletişimin yapısal, biçimsel ve bağlamsal özellikleri - İletişimin makro ve mikro boyutları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Bilimi Dersine Genel Giriş; İletişim Kavramının Genel Açılımı ve Değerlendirmesi İletişim Bilimine Giriş 1. Hafta.docx
2 İletişim İnsana Özgü Bir Davranış mıdır? İletişim Kavramının Spesifik Tanımları ve Değerlendirmeleri; İletişim Kavramının Kök Anlamları İletişim Bilimine Giriş 2. Hafta.docx
3 Süreç Okulu ve Göstergebilimsel Okula/Yaklaşıma Göre İletişim Olgusu; Göstergebilim ve Gösterge Türleri İletişim Bilimine Giriş 3. Hafta.docx
4 İletişim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Aristoteles ve Retorik; Dolaylı katkı sağlayan düşünürler; Kitle Toplumu ve Kitle Kültürü Kuramı; Kitle Kültürü Kuramcılarının temel tartışmaları; ABD'de İletişimin Biliminin Serüveni ve Pozitivist-Ampirik Gelenek İletişim Bilimine Giriş 4. Hafta.docx
5 Chicago Okulu ve İletişim Bilimine Katkıları; Etki Araştırmaları Geleneği; Palo Alto Okulu ve İletişim Bilimine Katkıları İletişim Bilimine Giriş 5. Hafta.docx
6 İletişim Biliminin Kurucuları; İletişim Biliminde Ana Hatlarıyla Eleştirel Yaklaşımlar İletişim Bilimine Giriş 6. Hafta.docx
7 İletişim Araştırmaların Tarihi ve Etki Araştırmalarının Dönemselleştirilmesi; İletişimin işlevleri İletişim Bilimine Giriş 7. Hafta.docx
8 İletişimin Ögeleri; İletişim Temel Ögeleri; İletişimin Yan Ögeleri İletişimin Aracı Ögeleri İletişim Bilimine Giriş 8. Hafta.docx
9 Ara sınav
10 Farklı Yaklaşımların İletişim Olgusunu Değerlendirme Biçimleri; İletişim Modelleri İletişim Bilimine Giriş 10. Hafta.docx
11 İletişim Türleri; Simge Kullanımı Açısından İletişim Türleri Araç kullanımı açısından iletişim türleri İletişim Bilimine Giriş 11. Hafta.docx
12 İletişimin Boyutları; Mikro Boyutlar Öğrenci grupları sunumları İletişim Bilimine Giriş 12. Hafta.docx
13 İletişimin Boyutları; Makro Boyutlar Öğrenci grupları sunumları İletişim Bilimine Giriş 13. Hafta.docx
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232331 İletişim Kavramını, Özelliklerini, İşlevini, Biçimlerini Tanımlamak
2 1232330 İletişim kavramını tanımlayabilir.
3 1232332 İletişimin işlevlerini analiz edebilir.
4 1232329 İletişimin temel, ikincil/yan ve aracı öğelerini açıklayabilir.
5 1232333 İletişim türlerini sınıflandırabilir.
6 1232334 İletişimin özelliklerini anlatabilir.
7 1232335 İletişimin boyutlarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 2 3
2 4 3 3 3 2 3
3 4 3 3 3 2 3
4 4 3 3 3 2 3
5 4 3 3 4 2 3
6 4 3 3 3 2 3
7 4 4 3 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek