Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM105 Mimarlık Kavramları 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, tasarım sürecinin aşamalarını ve mimarinin evrimini şekillendiren öğeleri (teknik, estetik, ekonomik, sosyal, vb.) dikkate alarak, öğrencinin çeşitli bağlamlarda mimarlık kavramlarını anlamasına destek olmaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, mimari tasarımı etkileyen öğeler (çevresel ve kültürel değerler), tasarım ve mimari tasarım sürecinin gelişimi, mimari tasarım yöntem, teknik ve akımları yer alır. Özellikle vurgu yapılan konular: bina tiplerinin genel özelliklerini, insan-çevre etkileşimi, topografya, çevre, kent, yer bağlamlarıyla ilişkiler, işlev ve kullanım, ergonomi, ölçek, bina bileşenleri ve yapım teknikleri ve yaygın taşıyıcı sistemlerdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, programın tanıtılması
2 Mimar ve mimarlık üzerine, ilgi alanları, tarihsel süreçte mimarlığın gelişimi
3 Mekan ve Kentsel Mekan: Kavramsal Açılımlar
4 Strüktürün tanımı, strüktür ve malzeme; teknik; yapı eyleminin tanımı
5 Geleneksel yapı malzemelerinin ve strüktürlerinin tanımı
6 Mimarlık ve çevre - Doğal ve yapay çevre
7 Mimarlıkta biçim (form) kavramı, biçim elemanları, biçim oluşturma biçimleri
8 İşlev (fonksiyon) kavramı, işlev organizasyonu, konutta işlev dağılımı, işlev şeması oluşturma, konutun bölümleri
9 Ara Değerlendirme
10 Eylem, eylem alanı kavramları, bina sistemi açılım düzeyleri, farklı işlevsel yapılar ve açılım düzeyleri
11 İnsan- ölçü- biçim ilişkileri, antropometri, insanın dinamik ve statik ölçüleri, mekan - ergonomi ilişkisi
12 Mimaride Estetik
13 Kent ve mimarlık; Toplumsal yapı ve mimarlık
14 Ödev Sunuş ve Değerlendirmeleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432346 Mimar, mimarlık ve ilgi alanlarını anlama
2 1434636 Mekan ve kentsel mekan kavramlarını anlama
3 1413017 Strüktür, malzeme ve geleneksel yapım sistemlerini anlama
4 1430768 Çevre, yapay çevre ve doğal çevre kavramlarını anlama
5 1432063 Mimarlıkta biçim (form) kavramını ve oluşturma biçimlerini anlama
6 1514054 İşlev (fonksiyon), işlev dağılımı ve işlev şemasını anlama
7 1514055 Eylem ve eylem alanı kavramlarını anlama
8 1514056 İnsan- ölçü- biçim ilişkilerini, antropometriyi ve mekan - ergonomi ilişkisini anlama
9 1514057 Estetik, mimari ve estetik ilişkisini anlama
10 1514058 Kent ve mimarlık ilişkisini anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır