Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bilişsel, Davranışçı, Hümanistik kuram ve kuramcılarının tanıtılması, kuramlar ve kuramcıların özelliklerinin bilinmesi ve derslerde uygulanabilirliğinin araştırılması Kuramların eğitim sistemindeki yeri ve öneminin tartışılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğrenme Öğretme Kuramları Pegem, Anı, Nobel yayınları Öğrenme Psikolojisi Ders kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim kuramları dersinde “Öğretenin yapması gerekenleri” vurgulayan öğretim kuramları tanıtılması. Öğretmenin nasıl oluştuğunu açıklayan öğretme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili kuramcıların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 7 3 21
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 6 5 30
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsancıl Kuram: Abraham Maslow, Carl Rogers, Kohlberg, Combs Ahlak (Törel, Moral) Gelişim Kuramı: Kohlberg, Piaget, Gilligan, Dewey Davranışçı Kuram: “Kurucusu Watson”, Pavlov, Skinner, Thorndike, Guthrie, J.Locke Gestalt Kuramı: Wertheimer, Köhler, Kofka, Piaget, Bruner, Ausubel, Festinger, Lewin
2 Sosyal (Modelden) Öğrenme: “İlk kez Rotter kullanmıştır”, Bandura, Zimmerman Kademeli Yaklaşma (Biçimlendirme): Skinner Sistematik Duyarsızlaştırma: “Kurucusu Wolfe”, Watson, Pavlov Öğrenilmiş Çaresizlik: Seligman Premack İlkesi: Premack Gizil (Örtük) Öğrenme: Tolman, Köhler
3 Klasik Koşullanma: Pavlov Edimsel (Operant) Koşullanma: Skinner Bilgiyi İşleme Kuramı: Gagne, Bruner, Miller, Brings, Neisser, Seller, Zimmerman Beyin Temelli (Nöro-Fizyolojik) Öğrenme: Hebb, W.James İki Etmen Kuramı (Zeka): Sperman
4 Bireysel Psikoloji: Adler Bitişik Kuramlar: Watson, Guthrie İşaret Öğrenme: Tolman Bıktırma – Eşik (Alıştırma) – Zıt Tepki Yöntemleri: Guthrie Pragmatizm – Problem Çözme: William James, John Dewey Daimicilik: Adler, Mortinerd, Maynard Esasicilik: Horne, Bagley, Kandel İlerlemecilik: John Dewey, Bacon, Conte, William James
5 Yeniden Kurmacılık (Existentialism): John Dewey, Bergson, Horne Natüralizm: J.J.Rousseu Politeknik Eğitim: Marx, Engels, Lenin Ontoloji: Aristoteles Küp Kuramı: Guilford Duygusal Zeka Kuramı: Goleman, Salovey Çoklu Zeka Kuramı: Gardner Yapılandırmacı Kuram (Constructivism): “İlk kez 18. YY.’da Vico”, Piaget, Vygotsky, Barlett, Bruner, Kant, Hegel, John Dewey, Kelly, Ausubel Fenomenolojik Yaklaşım: Carl Rogers, Kelly, Snygg, Combs
6 Eylemsel Öğrenme: Bruner Anlamlı Öğrenme: Ausubel Aktif Öğrenme: Kolb Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi: Ausubel Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi: Bruner Araştırma – İnceleme Stratejisi: John Dewey Tam Öğrenme: Bloom
7 Ara Sınav
8 Programlı Öğretim: Skinner İşbirlikçi (Kubaşık) Öğrenme: “1935′te Kurt Lewin, 1949′da Deutsch temelini oluşturur”, John Dewey, Vygotsky, Slavin, Piaget, Bandura, Skinner, Sharan, Kagan Temel Öğrenme Modeli: Glasser Okulda Öğrenme Modeli: Carroll Basamaklı Öğretim: Nunley Proje Tabanlı Öğretim: John Dewey, Bruner, Kilpatrick Beyin Fırtınası: A. Osbourne
9 Varoluşçu Yaklaşım: May, Rank, Yalom, Kierkgaard, Kaam, Frankl Akılcı – Duygusal Yaklaşım: Ellis, Beck Psikolojik Ağırlıklı Kuram: Dolard Fonksiyonolist Akım (İşlevselcilik) (Psikoloji): William James, John Dewey Tümevarımsal Kuram: Taba Mesleki Rehberlik: Parson
10 Yakınsal Gelişim Alanı: Vygotsky Etki Kanunu: Thorndike Etkin Öğrenme: Bonswell Yapısalcı Kuram (Psikoloji): W.Wundt, E.Titchener
11 Bağlanma Kuramı: Ainsworth, Bowlby Zihinsel Gelişim Kuramı: Piaget, Vygotsky Psikanalitik Kuram: Freud, Adler, Jung, Horney, Sullivan Psikososyal Kuram: Erikson
12 Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme: Thorndike Bağ Kuramı: Thorndike Çoklu Etmen Kuramı: Thorndike Sistematik Davranışçı Kuram: Hull Yaşantısal Öğrenme Kuramı: Kolb
13 Küp Kuramı: Guilford Duygusal Zeka Kuramı: Goleman, Salovey Çoklu Zeka Kuramı: Gardner Yapılandırmacı Kuram (Constructivism): “İlk kez 18. YY.’da Vico”, Piaget, Vygotsky, Barlett, Bruner, Kant, Hegel, John Dewey, Kelly, Ausubel Fenomenolojik Yaklaşım: Carl Rogers, Kelly, Snygg, Combs
14 Küp Kuramı: Guilford Duygusal Zeka Kuramı: Goleman, Salovey Çoklu Zeka Kuramı: Gardner Yapılandırmacı Kuram (Constructivism): “İlk kez 18. YY.’da Vico”, Piaget, Vygotsky, Barlett, Bruner, Kant, Hegel, John Dewey, Kelly, Ausubel Fenomenolojik Yaklaşım: Carl Rogers, Kelly, Snygg, Combs
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188660 Kuram ve kuramcıları tanır.
2 1188733 Kuramların önemini bilir
3 1189716 Kuramların eğitimde kullanım amacını ayırt eder
4 1192170 Öğrenme kuramlarının kullanım sıklığını ayarlar
5 1192449 Kuramcıların yaklaşımlarını değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.