Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Eğitim bilimlerinde bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli olan istatistikî bilgi ve becerileri kazanıp bunları her türlü araştırmada SPSS paket programı temelli olarak uygulayabilmek, tablo oluşturmak ve yorumlayabilmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İsmail GELEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Akalın, S. (1986), İstatistik, İstanbul, MEB Basımevi • Akgül, A. (2003), Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri, SPSS uygulamaları, Ankara, Emek Ofset (2. Basım) • Akhun, İ. (1979), Temel istatistiksel kavramlar, Ankara, Ankara Üniv. Yay • Akhun, İ., (1983), İstatistiklerin manidarlığı ve örneklerm, Ankara, A.Ü. Yay. (2. Baskı) • Albayrak AS (2006), Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri,Ankara, Asil yay. • Alpar, R. (19989, İstatistik ve spor bilimleri, Ankara, Bağırgan Yay. • Altunışık,R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu,S.; Yıldırım,E. (2007), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yay. • Arıcıgil Çilan Ç (2009) Sosyal bilimlerde kategorik verilerle ilişki analizi: kontenjant tabloları analizi, Ankara, Pegem Akademi yay. • Bayram, N. (2004), Sosyal bilimlerden SPSS ile veri analizi, Bursa, Ezgi Yay. • Baştürk R (2010) Bütün yönleriyle SPSS örnekli Nonparametrik istatistiksel yöntemler, Ankara, Anı Yay. • Dinçer S (2014) Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz, Ankara, Pegem Akademi • Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR (2013) Eğitim Meta-analize giriş (Çev. S. Dinçer), Ankara, Anı Yay. • Büyüköztürk, Ş. (2001), Açıklamalı istatistik terimleri sözlüğü, Ankara, Nobel yay. • Büyüköztürk, Ş. (2001), Deneysel desenler, Ankara, PegemA Yay. • Büyüköztürk, Ş. (2002), Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara, PegemA Yay. • Can A (2017) SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi, Ankara, Pegem Akademi Yay. • Çelik HA, Yılmaz V (2013) LISREL 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi: temel kavramlar, uygulamalar, programlama, Ankara, Pegem Akademi Yay. • Creswell, J.W.; Plano Clark V.L. (2015) (Çev. Ed. S Dede, Y. B. Demir), Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Anı Yay., Ankara • Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş (2010) Sosyal bilimler içimn çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları, Ankara, Pegem Akademi Yay. • Dinçer S (2014) Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz, Ankara, Pegem Akademi • Fraenkel, J.R.; Wallen, N.E., (1993). How to design and evaluate research in education, USA, McGraw Hill Inc. (2. Ed.) • Güler N, Uyanık GK (2012) Genellenebilirlik kuramı, Ankara, Pegem Akademi • Güngördü, E. (2002), Eğitim fakülteleri için coğrafyada istatistik metodları, Ankara, Nobel Yay. • İkiz, F.; Püskülcü, H.; Eren, Ş., (1998), İstatistiğe giriş, İzmir, Barış Yay. (5. Baskı) • İslamoğlu, H. (2009), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Beta Yay. • Kalaycı, Ş., (2006), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara, Asil Yay. • Karasar, N. (1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 3A Eğitim Danışmanlık (6. Basım) • Kilmen S (2015) Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik, Ankara, Edge Akademi Yay. • Köklü, N.; Büyüköztürk, Ş. (2000), Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş, Ankara, PegemA Yayıncılık • Köklü, N.; Büyüköztürk, Ş., Bökoğlu ÖÇ (2006), Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Ankara, PegemA Yayıncılık • Köklü, N. (2002),Sosyal Bilimler İçin Açıklamalı İstatistik Terimleri Sözlüğü, Ankara, Nobel Yayınları • Kuş Saillard, E (2009), NVIVO ile Nitel Araştırma Projeleri, Anı Yay., Ankara • Şencan H (2005) Sosyal ve davranışsal ölçümlerde Güvenirlik ve geçerlilik, Ankara, Seçkin Yay. • Seçer İ (2015) SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi, Ankara, Anı Yay. • Şimşek F (2007) yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler LISREL uygulamaları, Ankara, Ekinoks Yay. • Şimşek Gürsoy UT (2011) Uygulamalı Veri madenciliği: sektörel analizler, Ankara, Pegem Akademi yay. • Taşpınar M (2017) Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi, Ankara, Pegem Akademi Yay. • Tavşancıl, E. (2002), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara, Nobel Yayınları • Tekin, H. (1998), Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Ankara, Gül Yay. • Tailor, G.R (edt.),2005), Integrating Quantative and Qualitative Methods in Research, USA, Un. Press of America, (2. Edition) • Ural,A,; Kılıç, İ. (2005), Bilimsel Araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi: SPSS 12 for Windows, Ankara, Detay Yayıncılık, • Yazıcıoğlu, Y.; Erdoğan, S.(2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Detay Yayıncılık, • Williams,F. (1991), Reasoning with statistics, how to read quantitive research, USA, Harcourt Brace Jovanovich Collage Pub. (4. Ed.) • Yılmaz, H. (2002), Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Konya, Çizgi Yay., (5. Basım) • Yüzer F (edt) 2003) İstatistik, Eskişehir, Anadolu Üniv. Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik ile İlgili Temel Kavramlar ve İstatistik Kategorileri. Ölçme, Ölçme Hataları ve Değişkenler. Ölçek Türleri. Betimsel İstatistikler (Merkezi Eğilim Ölçüleri ve Değişim Yayılma Ölçüleri). Normal Dağılım Testi, Varyansların Homojenliği Testi, Güven Aralığı ve Serbestlik Derecesi. Korelasyon, Parametrik İstatistikler (t Testi, Varyans Analizi, Kovaryans Analizi ve bu analizlerin çeşitleri). Non-Parametrik İstatistikler (Kay Kare, Mann-Whitney U Testi, Wilcoxon testi, Kruskal –Wallis H Testi, Friedman Testi). Güvenirlik Analizi. Faktör Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 12 15 1
6 Uygulama/Pratik 6 20 1
49 Performans 6 15 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
9 Problem Çözümü 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 7 14 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik ile İlgili Temel Kavramlar EPO628 Uyg Egt İstatistigi PP.1.1.FR.0015-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası.pdf
2 Ölçme, Ölçme Hataları ve Değişkenler. Ölçek Türleri. 3-Olcek ve Degiskenler.ppt
3 SPSS Paket programı tanıtımı, veri girişi, verilerin analize hazır hale getirilmesi https://www.youtube.com/watch?v=OkzmmW2Pknw
4 Betimsel İstatistikler (Merkezi Eğilim Ölçüleri ve Değişim Yayılma Ölçüleri). istatistik.ppt
5 Normal Dağılım Testi, Varyansların Homojenliği Testi, Güven Aralığı ve Serbestlik Derecesi. normal dagilim.jpg
6 Korelasyon Korelasyon.mp4
7 Parametrik İstatistikler (t Testi ve çeşitleri). t-testi.mp4
8 Parametrik İstatistikler (Varyans analizi ve çeşitleri). Varyans.mp4
9 Parametrik İstatistikler (Varyans analizi ve çeşitleri). Regresyon.mp4
10 Parametrik İstatistikler ( Kovaryans Analizi ve çeşitleri). https://www.youtube.com/watch?v=HVCEL6SOcJI
https://drive.google.com/open?id=1oNeHBI661kZYF3ZkXz9xj7BPttS5G3Rf&authuser=0
11 Vize Sınavı 9.PDF
12 Non-Parametrik İstatistikler (Kay Kare, Mann-Whitney U Testi, Wilcoxon testi, Kruskal –Wallis H Testi, Friedman Testi Ki_kare.mp4
spss ile nonparametrik test yapilmasi.ppt
13 Güvenirlik Analizi Güvenilirlik.mp4
14 Faktör Analizi Faktör Analizi.mp4
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504685 Eğitim bilimlerinde bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli olan istatistikî bilgi ve becerileri kazanıp bunları her türlü araştırmada SPSS paket programı temelli olarak uygular
2 1504686 Eğitim bilimlerinde bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli olan istatistikî bilgi ve becerileri kazanıp bunları her türlü araştırmada SPSS paket programı temelli olarak tablolaştırır ve yorumlar.
3 1504687 Non-Parametrik istatistik tekniklerini bilir ve kullanır
4 1504688 Descriptive ve Parametrik istatistik tekniklerini bilir
5 1504689 Descriptive ve Parametrik istatistik tekniklerini kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 1 1 2 2 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 1 1 2 2 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 1 1 2 2 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 1 1 2 2 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 1 1 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek