Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR110 Sağlık Psikolojisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Günümüzde yaşam sürelerinin uzaması ile kronik hastalıklar ve yaşlılığa bağlı hastalıklar giderek artmaktadır. Ortaya çıkmasında psikolojik ve sosyal faktörlerin önemli payı olduğu düşünülen ve uzun süre yaşanabilen şeker, kalp, böbrek ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde, hasta ile tedavi ekibinin etkin işbirliği önemlidir. Bütün bunlar yalnız hasta bireyin değil, onun ailesinin de psikolojik ve sosyal yönlerden ele alınıp incelenmesini gerektiren çağdaş sağlık hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir durum ise, tıbbi hizmetlerin yanı sıra sağlık psikolojisi kavramı ve yöntemleriyle çalışmayı kaçınılmaz kılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Okyayuz, Ü. H. (1999). Sağlık Psikolojisi: Giriş. Türk Psikologlar Derneği Yayınları-ANKARA. 2.Baltaş, Z. (2008). Sağlık Psikolojisi.Remzi Kitabevi, Istanbul 3.Nezu, A.M., Nezu, C.M., Geller, P.A., & Weiner, P.I. (2004). Handbook of Psychology-Volume 9-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, sağlık psikolojisinin tarihçesi, temel kavramlar, sağlıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluşu artırıcı müdahale-eğitim programlarına yönelik uygulamalar ve kronik hastalıklar bağlamında, vaka örnekleriyle birlikte ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Psikolojisi’nin tanımı, tarihçesi, gelişimini etkileyen faktörler
2 Sağlık ve hastalık kavramları, tedavi uyumu, sağlık davranışı, iyi oluş hali
3 Sağlık Psikolojisi’nin temel çalışma alanları
4 Sağlık Psikolojisinde kuramsal yaklaşımlar: Yükleme Kuramları, Sağlık İnanç Modeli, Gerekçelendirilmiş Eylem ve Planlanmış Davranış Kuramı, Transteorik Model
5 Hasta tedavi ekibi İlişkisi
6 Sosyal destek, baş etme, yaşam kalitesi, kontrol odağı ve sağlık
7 Sağlık psikolojisinde kronik hastalıklara bağlı durumsal kriz modelleri ve kriz yönetimi
8 Psikonöroimmünoloji
9 ARASINAV
10 Kronik ağrı, Yaşlılık
11 Hasta çocuk
12 Orta yaş gelişimi çerçevesinde menapozun değerlendirilmesi
13 Kanser hastası ve iletişim
14 Türkiye'de sağlık psikolojisi uygulamaları-eğitimi ve sağlık psikolojisi alanının geleceği
15 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218301 Sağlık psikolojisi alanındaki temel kavramları tanımlar,
2 1218320 Sosyal destek ve sağlık ilişkisi hakkında farkındalık kazanır
3 1218324 Hastalıklara karşı gelişen krizleri öğrenir
4 1218330 Kanser hastası ile iletişim konusunda bilinçlenir
5 1218356 Ölümcül bir hastalığı olan bir çocuğun anne babasına yapılması gereken uygulamalara ilişkin psikososyal destek konusunda bilinçlenir
6 1218357 Engelli bir çocuğu olan anne babaya yaklaşım konusunda farkındalık kazanır
7 1218360 Hastalığı olan ya da riskli sağlık davranışları gösteren bireylere yaklaşıma ilişkin farkındalık kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4
4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4