Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB409 Tarım Muhasebesi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Muhasebe, tarım muhasebesinin özellikleri ve tarımın vergilendirilmesi konularında bilgi düzeyini geliştirmek, defter tutma ve hesaplarla ilgili beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kilic, O, 2010. Tarım Muhasebe. Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun Sevilengül, O., 2000. Genel Muhasebe. 9.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. Çetin, B., ve Tipi, T., 2007. Tarım Muhasebesi (Uygulamalı Örneklerle). Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım muhasebesinin genel özellikleri, defter tutma ve tarımda vergilendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım muhasebesinin tanımı, muhasebenin işlevleri Tartışma 1-Hafta.pdf
2 Muhasebe mesleği, tarım muhasebesinin amaçları Tartışma 2. Hafta.pdf
3 Muhasebenin temel kavramları Tartışma 3-Hafta.pdf
4 Ticari belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, perakende satış belgeleri) Tartışma 4-Hafta.pdf
5 Ticari belgeler (gider pusulası, müstahsil makbuzu) Tartışma 5-Hafta.pdf
6 Zirai kazançların vergilendirilmesi (stopaj yoluyla ve gerçek usulde vergilendirme) Tartışma, uygulama 6-Hafta.pdf
7 Kazancın zirai işletme hesabına ve bilanço esasına göre tespiti Tartışma, uygulama 7-Hafta.pdf
8 Tarımsal varlıklarda değerleme ölçüleri Tartışma, uygulama 8-Hafta.pdf
9 Amortisman yöntemleri Tartışma, uygulama 9-Hafta.pdf
10 Ara Sınav
11 Zirai işletme hesabı defteri Tartışma, uygulama 10-Hafta.pdf
12 Bilanço esasına göre defter tutma Tartışma, uygulama 11-Hafta.pdf
13 Çift taraflı kayıt yönteminin işleyiş kuralları ve aşamaları Tartışma, uygulama 12-Hafta.pdf
14 Yevmiye defterine kayıt, defteri kebire kayıt, mizan Tartışma, uygulama 13-Hafta.pdf
15 Yevmiye defterine kayıt, defteri kebire kayıt, mizan Tartışma, uygulama 14-Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448850 Öğrenciler muhasebenin ekonomideki yerini analiz eder.
2 1449177 Muhasebenin temel kavramlarını tanımlar ve bunları muhasebe işlemlerinde analiz eder.
3 1449356 Muhasebe mesleğinin kapsamını izah eder ve tarım muhasebesinin özeliklerini belirtir.
4 1449398 Zirai kazançların vergilendirilmesi ve defter tutma özelliklerini analiz eder.
5 1449435 Tarımla ilgili işlemleri muhasebeleştirebilir, bilanço ve gelir tablosunu düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek