Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB408 Tarım Hukuku 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin tarım hukuku kavramını öğrenmeleri, dünya ve Türkiye'de tarım hukukunun durumunu ortaya koymalarını, ülkemizde tarım hukuku ile ilgili mevzuata hakım olmalarına yarduımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Kerem HAZNECİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy, S. 1984. Tarım Hukuku. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 907, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukuk kavramı ve çeşitleri. tarım hukuku kavramı. tarımsal işletme kavramı. mülkiyet durumuna göre tarımsal işletme tipleri ve bunların yasal durumları. Osmanlı Devletinin toprak rejimi. tarım hukuku yönünden Türk Medeni Kanunu. taşınır ve taşınmaz mülkiyetin kapsamı ve tarımsal işletmeler için özel miras kuralları. toprak reformu ve tarım reformu kavramları. Türkiye’de toprak ve tarım reformu girişimleri. Toprak parçalanmasının nedenleri ve sakıncaları. toprak parçalanmasını önleyici hukuksal önlemler ve Türkiye’de toprak toplulaştırması ilgili mevzuat. Türkiye’deki sular ve mer’a hukuku

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 0 10 1
5 Derse Katılım 0 10 1
10 Tartışma 0 10 1
21 Rapor Sunma 0 15 1
24 Seminer 0 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 14 14
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk Kavramı ve Tarım Hukuku ve Türkiye’deki Durumu TEMEL HUKUK.ppt
HUKUKUN DALLARI 1.ppt
HUKUKUN DALLARI 2.ppt
HUKUKUN KAYNAKLARI.ppt
2 Arazi Kanunnamesine Kadar Toprak Rejimi Arazi Kanunnamesine Göre Toprak Rejimi ARAZİ KANUNNAMESİNE GÖRE.pptx
3 Tarım Hukuku Yönünden Yurttaşlar YasasıTaşınmaz Mülkiyetin Kapsamı ve Sınırları Taşınmaz Mülkiyetin Edinimi ve Tapu Kütüğü MEDENİ HUKUK İLGİLİ MADDELER.pdf
4 Tarımsal İşletme Kavramı, Öğeleri ve Tipleri Benimseme Yoluyla Edinim, Yeni Toprak Oluşumu ve Zamanaşımı Yoluyla Toprak Edinimi TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.pdf
MEDENİ HUKUK İLGİLİ MADDELER.pdf
5 Taşınmaz Mülkiyetin Sınırlandırılması, Yitirilmesi ve Taşınır Mülkiyetin Edinimi Kamulaştırma TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.pdf
MEDENİ HUKUK İLGİLİ MADDELER.pdf
6 Mülkiyet Tiplerine Göre Tarımsal İşletme (Mülk İşletme, Kiracılık ve Ortakçılık) Tarım İşletmeleri İçin Özel Miras Kuralları ve Dünyadaki uygulamaları MEDENİ HUKUK İLGİLİ MADDELER.pdf
7 Tarımda Sosyal Güvenlik ve ilgili Mevzuat Tarım ve Toprak Reformu Kavramları ve Dünyadaki UygulamalarıÇiftçiyi Topraklandırma Yasası ve Sonuçları TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU.pdf
8 Ara sınav
9 Toprak ve Tarım Reformu Yasası ve SonuçlarıToprak Toplulaştırması, ilgili mevzuat ve uygulama sonuçları KAMULAŞTIRMA KANUNU.pdf
10 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı, Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye’deki İlgili Mevzuat Türkiye’de Organik Tarım ile ilgili mevzuat ve AB ile karşılaştırılması ORGANİK TARIM KANUNU.pdf
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU.pdf
11 Tarımda Örgütlenme ile ilgili Mevzuat Tarım Sigortalarına yönelik mevzuat TARIM SİGORTALARI KANUNU.pdf
12 Köy Kanunu Mer’a Hukuku TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU.pdf
KÖY KANUNU.pdf
13 Sular Hukuku Orman Kanunu ORMAN KANUNU.pdf
14 Sözleşmeli tarım ile ilgili mevzuat Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN (1).pdf
TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU .pdf
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU (1).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209778 Öğrenciler hukuk ve tarım hukuku kavramlarını kavrar
2 1209898 Tarım hukukunun Türkiye'deki durumunu ortaya koyar
3 1210013 Osmanlı İmparatorluğu toprak rejimi hakkında bilgi sahibi olur
4 1210353 Medeni Kanunumuzun tarım hukuku ile ilgili maddelerini öğrenir
5 1210608 Tarım ve toprak reformu kavramları ve Türkiye'deki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4
2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4
3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5
4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 5
5 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek