Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK409 İcra İflas Hukuku 927001 4 7 9

Dersin Amacı

Öğrencilerin hukuk nosyonunun oluşmasına katkı sağlamak üzere, icra ve iflas teşkilatının, icra usullerinin yerine getirilmesinin ve iflas prosedürünün anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hatice KARACAN ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Baki Kuru, İcra İflas Hukuku El Kitabı, 2) Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes/Meral Sungurtekin Özkan, İcra İflas Hukuku 3) Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/Sema Taşpınar Ayvaz, İcra İflas Hukuku 4) M. Kamil Yıldırım/Nevhis Deren Yıldırım, İcra İflas Hukuku

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İcra ve iflas organları, ilamsız icra yollarının icrası, ilamların icra edilmesi, iflasa tabi borçluların iflas yoluyla takibinin yapılması, ihtiyati haciz yargılaması icra iflas hukuku dersinin genel içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 2 1 2
5 Derse Katılım 32 3 96
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
34 Okuma 30 2 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cebri icra hukuku hakkında genel bilgiler
2 İcra organları
3 İcra ve iflas hukukunda şikayet, İcra harç ve giderleri, tebligat Şikayet talebinde bulunma
4 İcra takibinde taraflar, ilamsız icrada görev ve yetki
5 Genel haciz yoluyla takipte takip talebi ve ödeme emri genel haciz yoluyla takipte takip talebi ve ödeme emrinin hazırlanması
6 Ödeme emrine itiraz
7 İtirazın iptali davası itirazın iptali davası açılması
8 İtirazın kaldırılması yolu
9 İcra hukukunda menfi tespit ve istirdat davaları, Haciz
10 Haciz
11 Hacze İştirak, Hacizde İstihkak Davaları İstihkak davası dilekçesinin yazılması, Hacze iştirak talebinin yapılması
12 Genel Haciz Yoluyla Takipte Satış Aşaması
13 Genel Haciz Yoluyla Takipte Satış Aşaması
14 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip hakkında uygulama dersi
15 Kiralanan taşınmazlar hakkında özel takip usulleri
16 İlamlı icra
17 İlamların yerine getirilmesi ilamların yerine getirilmesi hususunda örnek olaylar
18 Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte genel kuralları
19 İhtiyati haciz ihtiyati haciz dilekçesinin yazılması
20 İflas Hukukuna giriş, iflas hukuku hakkında genel bilgiler
21 Genel İflas yoluyla takip İflas talepli iflas davasının açılması dilekçesinin yazılması
22 Özel iflas yolları
23 İflasın hukuki sonuçları
24 İflasın hukuki sonuçları
25 İflasın hukuki sonuçları
26 İflasın Tasfiyesi
27 İflasın Tasfiyesi
28 İflasın Tasfiyesi
29 İptal davaları tasarrufun iptali davası hususunda örnek olay ekseninde uygulama yapılması
30 Konkordato ve yeniden yapılandırma hakkında genel bilgiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.